lunes, 7 de mayo de 2012

Anteproxecto de reforma de la RISGA

ANTEPROXECTO DE LEI DE INCLUSIÓN SOCIAL DE
GALICIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1: Obxecto
Artigo 2: Ámbito subxectivo
Artigo 3: Criterio de competencia
Artigo 4: Principios xerais de aplicación e interpretación
TÍTULO I: A RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA)
CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS SOBRE A RISGA
Artigo 5: Definición, obxectivos e natureza xurídica
Artigo 6: Estrutura da Renda de Inclusión Social de Galicia
Artigo 7: Tramo persoal e familiar
Artigo 8: Tramo de inserción
Artigo 9: Tramo de transición ao emprego
CAPÍTULO II: REQUISITOS XERAIS DE ACCESO
Artigo 10: Requisitos xerais de acceso á Renda de Inclusión Social de Galicia
Artigo 11: Criterios de cómputo de recursos económicos
Artigo 12: Criterios xerais para o caso específico das prestacións económicas para a
atención das persoas en situación de dependencia
CAPÍTULO III: O TRAMO PERSOAL E FAMILIAR
Artigo 13: Requisitos específicos
Artigo 14: Composición do tramo
Artigo 15: Contido económico do tramo
Artigo 16: Medidas de apoio, compromisos das persoas beneficiarias e acción positiva
de xénero
CAPÍTULO IV: O TRAMO DE INSERCIÓN
Artigo 17: Requisitos específicos
Artigo 18: Composición do tramo
Artigo 19: Contido económico do tramo
Artigo 20: Medidas de apoio, compromisos das persoas beneficiarias e acción positiva
de xénero
CAPÍTULO V: O TRAMO DE TRANSICIÓN AO EMPREGO
Artigo 21: Natureza, requisitos específicos e duración
Artigo 22: Contido prestacional do tramo
Artigo 23: Criterios de aplicación no caso de acceso a rendas de traballo inferiores á
Renda de Inclusión
Artigo 24: Medidas de apoio
CAPÍTULO VI: UNIDADE DE CONVIVENCIA
Artigo 25: Criterios e regras de aplicación
CAPÍTULO VII: TRAMITACIÓN
Sección primeira: tramitación ordinaria
Artigo 26:Procedemento para a valoración social e documentación previa da solicitude
polos servizos sociais comunitarios básicos
Artigo 27: Inicio do procedemento de concesión da Risga
Artigo 28: Resolución
Artigo 29:Impugnación
Artigo 30:Órganos de apoio
Artigo 31:Confidencialidade, protección e comprobación da veracidade dos datos
Sección Segunda: Tramitación abreviada por razón de violencia de xénero
Artigo 32: Tramitación abreviada
CAPÍTULO VIII: OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Artigo 33: Das obrigas das persoas beneficiarias
CAPÍTULO IX: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN
Artigo 34: Disposicións comúns
Artigo 35: Modificación
Artigo 36: Suspensión
Artigo 37: Extinción
TÍTULO II: AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AIS)
Artigo 38: Obxecto e natureza
Artigo 39: Tipoloxía
Artigo 40: Requisitos
Artigo 41: Límite das axudas
Artigo 42: Tramitación
Artigo 43: Resolución, forma de pagamento e xustificación
Artigo 44: Impugnación
TÍTULO III: RECURSOS E MEDIDAS VINCULADAS Á RENDA DE INCLUSIÓN
SOCIAL DE GALICIA
CAPÍTULO I: INSTRUMENTOS VINCULADOS AOS ITINERARIOS SOCIAIS E
LABORAIS DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA
Artigo 45: Proxecto de integración social
Artigo 46: Acordo para a Integración socioeducativa dos menores
Artigo 47: Convenio de Inclusión Sociolaboral con compromiso de actividade
CAPÍTULO II: PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL E REDE DE EQUIPOS DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL
Artigo 48: Natureza
Artigo 49: Territorialización
Artigo 50: Funcións dos equipos
Artigo 51: Fomento de proxectos de capacitación das persoas participantes no plan de
inclusión
TÍTULO IV: MEDIDAS PARA A INCORPORACIÓN LABORAL DAS PERSOAS
BENEFICIARIAS DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA
CAPÍTULO I: COORDINACIÓN ENTRE OS SISTEMAS DE SERVIZOS SOCIAIS E
DE EMPREGO
Artigo 52: Aspectos xerais de coordinación
CAPÍTULO II: EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL
Artigo 53: Concepto de empresa de inserción laboral
Artigo 54: Entidades promotoras
Artigo 55: Cualificación e rexistro das empresas de inserción laboral
Artigo 56: Acreditación da situación de risco ou exclusión social para o acceso ás
empresas de inserción
Artigo 57: Itinerario de formación-inserción
Artigo 58: Fomento das empresas de inserción laboral
CAPÍTULO III: MEDIDAS DE APOIO NO ACCESO AO EMPREGO PARA PERSOAS
EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN
Artigo 59: Acceso ás accións formativas dirixidas aos desempregados
Artigo 60: Programas específicos de formación para o emprego
Artigo 61: Cualificación profesional
Artigo 62: Incentivos á contratación
Artigo 63: Outras liñas de promoción do emprego
CAPÍTULO IV: RECOÑECEMENTO ÁS EMPRESAS INCLUSIVAS
Artigo 64: Selo distintivo
Artigo 65: Empresas destinatarias
Artigo 66: Beneficios
Artigo 67: Validez do recoñecemento
TÍTULO V: PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL NAS ZONAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL ESPECIAL
Artigo 68: Zonas de intervención social especial
Artigo 69: Declaración
Artigo 70: Plan Integral de Transformación
Artigo 71: Seguimento
TÍTULO VI: COORDINACIÓN E PARTICIPACIÓN
CAPÍTULO I: ÓRGANOS DE CONTROL E SEGUIMENTO
Artigo 72: Disposición comúns
Artigo 73: Consello Galego de Benestar Social
Artigo 74: Mesa Galega de Servizos Sociais
CAPÍTULO II: COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE SERVIZOS SOCIAIS E
INCLUSIÓN SOCIAL
Artigo 75: Obxecto e composición
Artigo 76: Funcións
TÍTULO VII: RÉXIME DE COMPETENCIAS
Artigo 77: Competencias da Xunta de Galicia
Artigo 78: Competencias dos concellos
Artigo 79: Da colaboración entre Administracións públicas
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira: Financiamento
Segunda: Información
Terceira: Referencias normativas
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
Primeira: Determinación das axudas para situacións de emerxencia social
Segunda: Capacidade económica derivada da disposición de bens patrimoniais dos
que se deduza a existencia de medios suficientes para a subsistencia
Terceira: Aplicación desta lei ás persoas beneficiarias da Renda de Integración Social
de Galicia regulada pola Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para
a inserción social
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
Única.- Expresa e xenérica
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
Primeira: Desenvolvemento normativo
Segunda: Entrada en vigor
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comunidade Autónoma de Galicia, segundo dispón o artigo 27.23
do seu Estatuto de autonomía, ten competencia exclusiva en materia
de servizos sociais e facendo uso desa atribución regulou e
desenvolveu o Sistema Galego de Servizos Sociais, que ten como
norma principal a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais
de Galicia. A lei define os servizos sociais como servizo público,
destinado a garantir a igualdade de oportunidades no acceso á
calidade de vida e á participación social de toda a poboación,
mediante intervencións que permitan, entre outros obxectivos,
“facilitar recursos e itinerarios de integración social a quen se atopa
en situación ou risco de exclusión social”.
Con anterioridade, partindo de 1991, a raíz dos acordos acadados no
marco galego de diálogo cos axentes sociais, os poderes públicos
galegos impulsaron e desenvolveron un conxunto de prestacións e
medidas enfocadas directamente á loita contra a pobreza e a
exclusión social. Así, no ano citado, aprobouse no Parlamento de
Galicia a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas
para a inserción social, na que se crearon a Renda de Integración
Social de Galicia (RISGA) e as denominadas Axudas de Emerxencia
Social. Esta lei foi, á súa vez, adaptada e modificada sucesivamente
mediante a Lei 1/1999, do 5 de febreiro e a lei 16/2004 de 29 de
decembro.
Así mesmo, no ano 2008, e como resultado dos acordos acadados no
marco do Diálogo Social, incorpórase na disposición adicional cuarta
da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, o compromiso de
revisar a normativa da Renda de Integración Social de Galicia
(RISGA).
Durante 2010, declarado Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a
Exclusión, e de novo no marco do diálogo social desenvolvido en
Galicia, pactáronse as bases para unha nova lei galega de inclusión
social. A presente lei, resultado dese diálogo social, recolle, ademais,
os principios e criterios das institucións europeas e as avaliacións e
recomendacións das organización especializadas do terceiro sector,
así como as da Mesa Autonómica de Seguimento e Avaliación da
RISGA, órgano de seguimento creado na citada lei 9/1991, ao longo
de vinte anos de aplicación daquelas medidas.
Cómpre ter en conta, a ese respecto, a relevancia que nas
recomendacións e ditames das institucións e autoridades da Unión
Europea foi adquirindo a inclusión social. Xa no ano seguinte da
publicación da Lei 9/1991, galega de medidas básicas para a
inserción social, o Consello Europeo instou aos Estados Membros a
recoñecer o dereito fundamental da persoa a recursos e prestacións
suficientes para vivir conforme á dignidade humana, dentro dun
dispositivo global e coherente de loita contra a exclusión social. E
mesmo se referiu ao “acceso a este dereito sen límite de duración,
sempre que se cumpran as condicións de acceso e quedando
entendido que, concretamente, o dereito poderá asignarse por
períodos de tempo limitados pero renovables”. Pero o máis relevante
é que outorgaba a este dereito un carácter auxiliar respecto dos
demais dereitos en materia social, derivado da necesidade de
establecer, como obxectivo paralelo ás políticas públicas de carácter
xeralista en materia de benestar, a reinserción das persoas excluídas
dos sistemas de dereito xeral. Deixábase claro, así, que os
programas de renda mínima debían ser compatibles e articulados cos
servizos sociais e co estímulo e o apoio na procura de emprego.
Precisamente no informe conxunto sobre protección e inclusión social
2009, adoptado polo Consello Europeo (Emprego, Política Social e
Consumidores), mantense que a mellor protección contra a pobreza e
a exclusión social é o emprego de calidade para as persoas que
poden traballar, e recoñécese ademais que, para aquelas que non
poden, é preciso prever “axudas aos ingresos” e fomentar a súa
“participación social”. No mesmo documento saliéntase, ademais,
como elemento decisivo no acceso aos servizos públicos do Estado
Social unha boa articulación entre eses servizos e, concretamente,
unha coordinación efectiva “entre os servizos sociais e os de
emprego, para superar os atrancos que impiden a participación plena
e duradeira na sociedade e no mercado de traballo”.
En coherencia con todo o anterior, entre os obxectivos establecidos
precisamente para o ano 2010, declarado Ano Europeo de Loita
contra a Pobreza e a Exclusión Social, incluíase o de recoñecemento
de dereitos ás persoas que viven nesas situacións. Así se expresaba
no documento estratéxico marco da Comisión: “Recoñecer o dereito
fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e
exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo
na sociedade”. Desta maneira, recomendábase que a acción pública
se enfocase decididamente a fomentar a autonomía destas persoas,
a través do acceso a uns ingresos dignos, a servizos de interese xeral
e ao mercado de traballo.
A inclusión activa asentouse claramente en todo este período como
unha das prioridades da Unión e dos Estados Membros e un eixo
prioritario para os fondos estruturais, no marco de estratexias dos
estados membros e das rexións europeas nas que se articulen
medidas de acceso a ingresos mínimos, con outras orientadas a
mercados de traballo inclusivos e a servizos públicos de calidade
xa citada RISGA, coas súas sucesivas reformas, así como o primeiro
(2000-2006) e o Segundo (2007-2013) Plans Galegos de Inclusión,
cofinanciados polo FSE no marco do correspondente programa
operativo, foron respondendo a esas directrices. Ámbolos dous
seguiron as recomendacións dos cumios de Lisboa (2000) e Niza
(2001) e, estreitamente vinculados coa RISGA, foron construíndo una
estratexia galega de inclusión social, respondendo, con orzamentos
específicos, a aquela directriz de combinar medidas de ingresos
mínimos con outras actuacións orientadas a compensar déficits de
capacitación, de sociabilidade e de axuste persoal, así como a facer o
mercado de traballo máis inclusivo e a facilitar o acceso en igualdade
a servizos de calidade.
Por fin a recentemente deseñada Estratexia 2020, confirma, aínda
con máis claridade, a citada orientación. Comeza por establecer,
como pórtico que dá sentido a toda a súa formulación, que do que se
trata é de lograr un crecemento integrador, ademais de intelixente e
sostible. Por iso na Comunicación da Comisión “Europa 2020” -
COM(2010) 2020- elaborada nun contexto de crise económica,
proponse como obxectivo, interrelacionado con todos os demais, o de
que o risco de pobreza se reduza en 20 millóns de persoas no
conxunto da Unión e lanza como iniciativa emblemática a da creación
dunha Plataforma Europea Contra a Pobreza “para garantir a
cohesión social e territorial, de tal forma que os beneficios do
crecemento e do emprego sexan amplamente compartidos e as
persoas que sofren pobreza e exclusión poidan vivir dignamente e
tomar parte activa na sociedade.”
Na Estratexia 2020 sublíñase a necesidade de solucións equilibradas,
“recoñecendo dereitos fundamentais ás persoas que sofren pobreza e
exclusión” e despregando sistemas de aseguramento de rendas, ao
tempo que se evita tal como se subliña na Comunicación da Comisión
COM (2010) 758 sobre “a Plataforma Europea contra a pobreza e a
exclusión social: un marco europeo para a cohesión social e
territorial” que as persoas “queden atrapadas nunha situación de
dependencia das prestacións, a miúdo con dereitos que non abondan
para sacalas da pobreza”.
En definitiva trátese de avanzar no deseño de instrumentos legais e
de servizos á cidadanía que equilibren tres aspectos básicos: o
acceso a ingresos mínimos en situacións de grave pobreza e
exclusión, o dereito a un acompañamento e apoio profesional e
financeiro para adquirir novas capacidades e cualificacións e o
dereito, unido á responsabilidade individual, de non permanecer
nunha situación de dependencia crónica das prestacións públicas.
Estamos logo diante dunha Lei galega de inclusión social que integra:
As prestacións económicas de activación/inserción vinculadas a
itinerarios de traballo social e formativo personalizado e que se
desenvolven desde os servizos sociais comunitarios.
Os itinerarios de inserción laboral e o marco de estímulo e promoción
do emprego con colectivos de difícil inserción que se desenvolve
desde a Administración laboral galega (políticas de acción positiva,
nomeadamente as empresas de inserción e os estímulos a creación
de emprego destes colectivos).
II
A Renda de Integración Social de Galicia, creada pola Lei 9/1991,
galega de medidas básicas para a inserción social, configurouse
coma un dereito recoñecible que se desdobraba en dous aspectos
inseparables: atender necesidades básicas mediante unha prestación
económica condicionada ao cumprimento dun proxecto de inserción.
A avaliación realizada no seo da Mesa Autonómica de Seguimento e
Avaliación da RISGA e en varios grupos de traballo de expertos a
partir da posta en marcha do segundo Plan de inclusión social, deron
lugar ás primeiras propostas de reforma, partindo dos perfís
específicos das persoas beneficiarias de longa e curta percepción e
da experiencia acumulada polo persoal tramitador provincial, polos
servizos sociais comunitarios básicos e polos equipos técnicos do
plan de inclusión.
No citado proceso detectouse que o perfil das persoas beneficiarias
era dispar e que, así como había un colectivo que respondía ás
expectativas da norma, iniciando procesos reais de reinserción aos
que se podía dar un contido laboralizante, tamén era importante o
segmento de persoas beneficiarias para as que, por diversas razóns,
de carácter persoal ou social, non era razoable unha expectativa de
activación e incorporación ao mercado de traballo, cando menos a
curto ou medio prazo. Tratábase de colectivos moi diferentes aos que
cumpriría dar una resposta diferente. Por outra parte, a obriga de
subscribir o proxecto de inserción en todas as circunstancias,
conlevou en moitos casos, por escaseza de recursos específicos, ou
polo deterioro das situacións, a unha perda de valor e eficacia destes.
Se ben esa escaseza inicial de recursos se viu corrixida polos Plans
de Inclusión Social, a propia experiencia de traballo dos equipos
técnicos de inclusión sociolaboral confirmou a necesidade de
repensar unha renda flexible e modular, con acompañamentos sociais
e laborais diferenciados, en tramos de diferentes características.
Ese cambio exprésase no feito de que a presente lei recoñece dous
dereitos diferentes, aínda que relacionados, que se regulan e
modulan de maneira separada: o dereito a uns ingresos mínimos,
dereito que se corresponde co deber de vinculación cos servizos
sociais comunitarios básicos e específicos a través do proxecto de
integración social ou familiar; e un segundo dereito a un apoio
económico e técnico personalizado no itinerario de cara á inserción
no mercado de traballo, que se corresponde co compromiso de
desenvolver as actividades pactadas nun documento escrito no que a
formación adaptada, a aprendizaxe e a práctica laboral son, entre
outros, aspectos decisivos.
Ademais, quedou establecido que era necesario tamén reformar e
flexibilizar a norma para evitar que as fórmulas de cálculo
empregadas para determinar a contía da prestación non tivesen un
efecto desincentivador da progresiva incorporación laboral,
especialmente cando se trata de traballos esporádicos e de menor
contía, de aprendizaxes ou insercións temporais ou parciais. Máis ben
ao contrario estableceuse como criterio que a transición ao emprego
había que tutelala e estimulala. De tal consideración deriva
precisamente a definición dos tramos de inserción e de transición ao
emprego que esta nova lei define así como o establecemento de
compatibilidades con accesos parciais a emprego que a súa
configuración permite.
O proceso descrito tivo en conta a oportunidade a as posibles
sinerxías derivadas do feito de ter integrados nun único departamento
a xestión dos sistemas de servizos sociais e emprego, de maneira
que a presente lei non se limite a una mera reforma da RISGA, senón
que avance cara unha estratexia coordinada entre os servizos sociais
comunitarios municipais, o Servizo Público de Emprego de Galicia e
as estruturas técnicas da consellería competente. Ese avance faise
baixo o principio de que o itinerario das persoas para saíren da
exclusión, con apoio público, sexa único, coherente e continuado,
desde o social ao laboral. Desta maneira, xunto coa nova Renda de
Inclusión Social de Galicia e as Axudas para a Inclusión social,
incorpórase nesta lei unha referencia ás empresas de inserción,
acorde cos aspectos básicos da Lei estatal 44/2007, do 13 de
decembro, para a regulación do réxime das empresas de inserción e,
ademais, establécense acción positivas para o acceso daqueles
colectivos aos beneficios derivados dos incentivos á contratación, á
formación ocupacional, aos programas mixtos de emprego-formación
e ao proceso de cualificación mediante certificación da experiencia e
da formación non formal. Tamén, como aspectos novidosos,
regúlanse o selo distintivo de empresa inclusiva e as bases para
actuacións en zonas especiais. O primeiro, precisamente, para dar
cobertura legal ao feito constatado da colaboración activa de certas
empresas co Plan Galego de Inclusión Social; e o segundo para
facilitar unha actuación coordinada entre os concellos afectados pola
existencia de áreas de alta concentración de problemáticas de
exclusión social e os diversos departamentos da Xunta de Galicia.
Cómpre indicar, ademais, que a presente lei é coherente coa
estrutura do sistema de servizos sociais creada pola lei 13/2008, de
servizos sociais de Galicia, e con toda a experiencia acumulada nos
plans galegos de inclusión social. A disposición da nova renda en
tramos facilita a súa vinculación cos niveis nos que a lei 13/2008
estrutura os servizos sociais comunitarios. Así, o primeiro tramo, que
se orienta a aspectos relacionados coa integración social e o axuste
persoal de individuos ou unidades familiares con menores sitúanse na
esfera dos servizos sociais comunitarios básicos, nos que o
profesional de referencia, o traballo social de caso e o programa de
educación e apoio familiar xogan un papel determinante, así como na
dos servizos sociais comunitarios específicos, que xa veñen
funcionando no marco do plan de inclusión como equipos de inclusión
sociolaboral. Pola súa parte, tanto no tramo de inserción como no de
transición ao emprego, xogan un papel decisivo os dispositivos e
medidas da área laboral: oficinas de emprego, servizos municipais de
emprego, persoal de orientación, de intermediación, etc.
Tamén, en canto a diversidade de actores que se definen na Lei
13/2008, de servizos sociais de Galicia, resulta a presente lei
plenamente coherente. O sistema, de responsabilidade pública, está
participado por varias Administracións, por axentes sociais e por
entidades do terceiro sector de acción social. Nos procedementos e
sistemas de información de persoas usuarias que se definen nesta lei
resulta determinante a cooperación activa entre os concellos e a
Xunta de Galicia. Tamén é decisiva, especialmente cando se trata do
traballo máis directo e continuado con persoas gravemente afectadas
por factores de exclusión social, complementar a acción pública coa
execución de accións e proxectos por parte das entidades de
iniciativa social debidamente autorizadas.
III
A lei estrutúrase nun título preliminar, sete títulos, divididos á súa vez,
en capítulos, tres disposicións adicionais, tres transitorias, unha
disposición derrogatoria e dúas disposicións derradeiras.
No título preliminar establécese, en primeiro lugar o obxecto da
norma, indicando o alcance xeral dos dereitos que se regulan, e
defínese, no seu artigo segundo, o ámbito subxectivo, para o que se
establecen criterios para a determinación das situacións de exclusión
ou risco de exclusión social, de maneira que, da valoración técnica
desa situación por parte dos servizos sociais, se deduza a posición
xurídica da cidadanía en relación con esta lei. Neste mesmo título
inclúese o criterio de competencia e unha serie de principios xerais de
aplicación e interpretación.
No título I regúlase a Renda de Inclusión Social de Galicia, que
substitúe á actual Renda de Integración Social de Galicia. Este título
estrutúrase en nove capítulos. No capítulo I establécense disposicións
de carácter xeral: a súa definición e estrutura por tramos, así como a
definición e obxecto de cada tramo. Esa estrutura é a que permite
diferenciar entre o dereito a un mínimo vital, dereito que se modula e
configura de maneira separada á laboralización, e o dereito a
participar nun itinerario de inserción laboral. No capítulo II regúlanse
os requisitos de acceso e expóñense as regras de compatibilidade de
ingresos e prestacións. Nos capítulos III, IV e V, figuran as normas
aplicables aos tramos persoal e familiar, de inserción e de transición
ao emprego. O capítulo VI aborda a cuestión da unidade de
convivencia para os efectos de aplicación das prestacións reguladas.
O capítulo VII, dividido en dúas seccións, trata do procedemento para
a tramitación da Renda de Inclusión así como do procedemento
abreviado para os casos de vítimas de violencia de xénero. Nos
capítulos VIII e IX recóllense, respectivamente, as obrigas e
compromisos que contraen as persoas beneficiarias e a regulación
dos supostos de modificación, suspensión e extinción.
O título II recolle a definición e as normas de aplicación para a
asignación das Axudas de Inclusión Social. Defínese o obxecto e
natureza destas axudas, establécese a súa tipoloxía, os requisitos
necesarios para a súa percepción, criterios de límite de contía e
temporalidade, así como todo o relativo a tramitación resolución,
pagamento, xustificación, cando procede, e impugnación.
No título III, no capítulo I dispóñense os diferentes instrumentos
para facer efectiva a inclusión activa das persoas beneficiarias das
prestacións que se regulan. Así, abórdase, en primeiro lugar, o
proxecto de integración social, no tramo básico, así como, cando sexa
o caso, o acordo para a integración socioeducativa de menores. No
mesmo capítulo defínese o convenio para a inclusión sociolaboral,
que está vinculado ao tramo de inserción. O capítulo II está dedicado
ao plan de inclusión e aos servizos sociais comunitarios específicos
para a inclusión, consonte ao establecido na Lei 13/2008, de servizos
sociais de Galicia, e que se concretan nunha rede territorializada de
equipos para apoiar os procesos individuais de incorporación social e
laboral. Ademais, establécense as bases para o fomento de
actividades e proxectos específicos desenvolvidos por entidades de
iniciativa social para capacitar as persoas participantes no plan de
inclusión e mellorar as súas habilidades sociais e a súa
empregabilidade.
No título IV establécense os mecanismos de acción positiva na
formación para o emprego e as demais políticas activas de emprego a
favor das persoas en situación ou risco de exclusión social,
incorporando, no capítulo I, criterios de coordinación entre o Sistema
Galego de Servizos sociais e o Sistema Público de Emprego de
Galicia. No capítulo II defínense e regúlanse os aspectos básicos das
empresas de inserción laboral, incorporando normas que establece a
Lei estatal 44/2007, de 13 de decembro, para a regulación do réxime
das empresas de inserción. No capítulo III recóllense as medidas para
favorecer o acceso á formación ocupacional e ao emprego das
persoas que participan nos itinerarios que define a presente lei e no
capítulo IV regúlase o selo de empresa inclusiva.
No título V regúlase a declaración de Zona de Intervención Social
Especial establecendo criterios xerais de coordinación para a
actuación en áreas urbanas ou periurbanas nas que se acredite unha
concentración significativa e anómala de situacións de exclusión
social.
No título VI adicado á coordinación e participación establécense, no
capítulo primeiro, como órganos de control e seguimento os previstos
no artigo 40 e seguintes da Lei de servizos sociais de Galicia: o
Consello Galego de Benestar Social e a Mesa Galega de Servizos
Sociais, aos que se lle atribúe a avaliación da execución dos
programas de inclusión social previstos nesta lei. Así mesmo, tamén
se prevé, nun capítulo II, unha Comisión Interdepartamental de
Servizos Sociais e Inclusión Social, á que fai referencia o artigo 65 da
Lei de servizos sociais de Galicia, como órgano de coordinación dos
diferentes departamentos da Xunta de Galicia que incidan na mellora
do benestar da cidadanía galega.
Finalmente, no título VII defínense as competencias da Xunta de
Galicia e dos concellos nesta materia, destacando a necesidade do
desenvolvemento de procedementos de coordinación para facilitar,
entre outras cosas, a colaboración na aplicación das medidas
contempladas nesta lei e nas súas normas de desenvolvemento.
. A
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1º.- Obxecto
1. A presente lei ten por obxecto a mellora da cohesión e a
inclusión social en Galicia, mediante o establecemento e a
regulación dun conxunto de dereitos e recursos específicos para
as persoas en situación ou risco de exclusión social.
2. Na presente lei regúlanse as condicións de participación da
cidadanía galega nos servizos e prestacións de
responsabilidade pública para a inclusión social e, de maneira
específica, a natureza e o exercicio do dereito de percepción da
Renda de Inclusión social de Galicia e das Axudas de Inclusión
social.
3. Regúlase, ademais, nesta lei, os dereitos e obrigas dos
perceptores das citadas prestacións en relación coa súa
participación en itinerarios personalizados que, co apoio do
Sistema Galego de Servizos Sociais e do Sistema Público de
Emprego en Galicia, permitan acadar a súa autonomía e
inserción sociolaboral, así como as bases para o deseño e
execución coordinada de políticas activas desde os diversos
ámbitos de actuación pública, dirixidas a sectores de poboación
en situación ou risco de exclusión social.
Artigo 2º.- Ámbito subxectivo
1. Os dereitos de participación nas accións positivas e recursos
públicos regulados nesta lei recoñeceranse a aquelas persoas
que o Sistema Galego de Servizos Sociais, creado pola Lei
13/2008 de servizos sociais de Galicia, valore como persoas en
situación ou risco de exclusión social.
2. Para a valoración técnica da situación ou risco de exclusión
social, e de conformidade co establecido nesta lei e no seu
desenvolvemento, teranse en conta a ausencia ou déficit grave
de recursos económicos e a situación de desemprego. Ademais,
na valoración da dita situación, deberá terse en consideración a
presenza de factores concorrentes que poden determinar a
exclusión social das persoas, tales como:
a) Estar nunha situación de cargas familiares non
compartidas.
b) Estar en proceso de rehabilitación social, como
resultado dun programa de deshabituación de
substancias aditivas ou calquera outra que produza
efectos persoais e sociais de natureza semellante.
c) Ter a condición de muller vítima de violencia de
xénero, procedente de recursos específicos de acollida
e acompañamento.
d) Ter unha discapacidade valorada superior ao 33%.
e) Ser inmigrante ou emigrante retornado, cando esa
condición supoña especiais dificultades de integración
no mercado laboral.
f) Proceder de institucións de protección ou reeducación
de menores.
g) Proceder de cumprimento de pena nunha institución
penitenciaria
h) Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha
infravivenda.
i) Pertencer a unha minoría étnica, cando tal condición
agrava as dificultades de integración sociolaboral.
j) Estar en proceso de abandono do exercicio da
prostitución.
k) Ter a condición de persoa transexual ou estar en
proceso de reasignación sexual.
l) Calquera novo factor non previsto expresamente
neste artigo sempre que, ponderado polos servizos
sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e
social da persoa, condicione negativa e gravemente a
súa inclusión social e laboral.
3. Sen prexuízo das incompatibilidades e dos criterios de
acceso por razón de ingresos ás prestacións económicas
reguladas nesta lei, poderán valorarse como persoas en risco
de exclusión e, en consecuencia, incorporarse ao resto de
medidas positivas de apoio, aquelas persoas nas que concorran
factores sinalados no apartado anterior, aínda que realicen
actividades laborais de baixa remuneración que pola súa
natureza discontínua ou parcial non garantan unha inserción
social e laboral.
4. Regulamentariamente, en aplicación dos criterios
anteriores, establecerase o procedemento de valoración e
cualificación da situación ou risco de exclusión social, así como
a incorporación aos correspondentes sistemas de información
da administración da Xunta de Galicia necesarios para o
mantemento do expediente social único, garantindo, en todo
caso, os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13
de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a
normativa que a desenvolve.
Artigo 3º.- Criterio de competencia
O recoñecemento efectivo dos dereitos sociais declarados nesta lei, o
seu desenvolvemento e a aplicación das medidas aquí reguladas
corresponderanlles aos órganos competentes da Xunta de Galicia en
colaboración cos concellos, conforme ao disposto na Lei 13/2008 de
servizos sociais de Galicia e no título sétimo desta norma.
Artigo 4º.- Principios xerais de aplicación e interpretación
As actuacións que se desenvolvan desde as Administracións públicas
para a aplicación das medidas contempladas nesta lei, rexeranse
polos seguintes principios de aplicación e interpretación:
1. Integración, coordinación e transversalidade: a inclusión e a
cohesión social son un obxectivo estratéxico para as políticas
públicas de toda a Xunta de Galicia en aplicación da estratexia
europea a prol dun desenvolvemento intelixente, sostido e
inclusivo. As medidas contempladas nesta lei instrumentaranse
principalmente desde o Sistema Galego de Servizos Sociais e o
Sistema Público de Emprego de Galicia, reforzando as
estruturas xa existentes, evitando duplicidades e favorecendo a
eficiencia no uso dos recursos públicos. Sen prexuízo da
especificidade das medidas aquí reguladas para a inclusión
social, as políticas públicas da Xunta de Galicia en sanidade,
educación, vivenda e desenvolvemento rural, entre outras,
deseñaranse tendo en conta o seu impacto na inclusión social, a
necesaria coordinación e as posibles accións positivas para
logro daquel obxectivo estratéxico.
2. Acción positiva: todas as actuacións impulsadas a partir da
presente norma, na súa aplicación concreta, procurarán
compensar as tendencias e situacións consolidadas de
marxinación e de déficit de oportunidades de grupos e
colectivos sociais. De maneira especial, ademais, manterase
unha actuación positiva a prol da igualdade de xénero.
3. Equidade e reequilibrio territorial: os deseños e decisións
sobre distribución de recursos técnicos, financeiros e humanos
polo territorio galego terá en conta a necesidade de compensar
as tendencias estruturais á exclusión territorial, como
consecuencia da crise demográfica, o despoboamento e a
desigualdade efectiva de oportunidades e servizos entre áreas
sociais de Galicia.
4. Inclusión activa e solidaria: os recursos públicos postos ao
servizo das medidas aquí reguladas garanten o dereito a ter
oportunidades reais de inclusión social e laboral. De maneira
correlativa e solidaria co resto da cidadanía implican a obriga
das persoas beneficiarias a participaren activamente nos
procesos de mellora da súa integración social, así como a
adquisición de hábitos, destrezas e competencias persoais e
profesionais, para o logro da súa autonomía e inclusión social e
laboral, de acordo co itinerario e os compromisos establecidos.
5. Participación e diálogo social: a Xunta de Galicia, a través dos
departamentos competentes, manterán abertas as canles de
diálogo social institucional cos axentes sociais no seguimento
das medidas contidas nesta norma así como da súa mellora,
adaptación e perfeccionamento.
6. Responsabilidade pública e solidariedade social: os poderes
públicos galegos desenvolverán as medidas creadas nesta
norma mediante a rede pública de servizos sociais e de
emprego, sen prexuízo do fomento da participación e da
colaboración complementaria das entidades de iniciativa social
tanto na aplicación de recursos contra a exclusión como na
mellora continua do sistema. Para estes efectos, poderán
subscribirse convenios de colaboración de acordo co
establecido na lexislación vixente.
7. Responsabilidade empresarial: os poderes públicos
colaborarán coas empresas nos procesos de inclusión social e
fomentarán a responsabilidade social empresarial para estes
efectos.
TÍTULO I
A RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA)
CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 5º.- Definición, obxectivos e natureza xurídica
1. A Renda de Inclusión Social de Galicia configúrase como o
dereito subxectivo a unha prestación pública destinada a
garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza
deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e
integración social e laboral, mediante o dereito e o deber a
participar en procesos personalizados de inserción con apoio
técnico e financeiro do Sistema Galego de Servizos Sociais e do
Sistema Público de Emprego de Galicia.
2.
económica, terá carácter alimenticio, persoal e non transmisible,
e non poderá ser obxecto de embargo ou retención, nin darse
en garantía de obrigas. Así mesmo, terá carácter subsidiario, ou
complementario cando así se determine, de calquera outro
ingreso ou prestación de acordo co establecido na presente lei.
A Renda de Inclusión Social de Galicia, en canto prestación
Artigo 6º.- Estrutura da Renda de Inclusión Social de Galicia
A Renda de Inclusión Social de Galicia configurase en tres tramos,
nos supostos previstos nos artigos seguintes, denominados tramo
persoal e familiar, tramo de inserción e tramo de transición ao
emprego.
Artigo 7º.- Tramo persoal e familiar
Do tramo persoal e familiar poderán beneficiarse aquelas persoas
que, segundo o expresado no artigo 2 da presente lei, se atopen en
situación ou risco de exclusión social e ausencia ou déficit grave de
recursos. Os servizos sociais comunitarios básicos realizarán a
valoración técnica da situación sociofamiliar e da idoneidade da
prestación.
Artigo 8º.- Tramo de inserción
No tramo de inserción poderán incorporarse aquelas persoas que se
atopen nunha situación tecnicamente valorada de exclusión social e
con ausencia ou déficit de recursos e que se vinculen a un itinerario
de inserción no mercado de traballo mediante un convenio de
inclusión de duración determinada cun contido formativo ou laboral.
Para estes efectos deberá asegurarse que a formación programada
está adaptada á persoa e ao mercado laboral circundante, así como
que terá un impacto claro na mellora das posibilidades reais de
emprego.
Artigo 9º.- Tramo de transición ao emprego
No tramo de transición ao emprego incluiranse as persoas xa
beneficiarias da renda nalgún dos tramos anteriores, co obxectivo de
incentivar e facilitar o seu acceso a un emprego mediante o
pagamento dun complemento de transición, en diminución gradual e
progresiva, por un período máximo de seis meses de realización do
citado traballo. Con carácter xeral promoverase que as persoas que
estean no tramo de inserción pasen ao tramo de transición ao
emprego sempre que sexa posible.
CAPÍTULO II
REQUISITOS XERAIS DE ACCESO
Artigo 10º.- Requisitos xerais de acceso á Renda de Inclusión
Social de Galicia
1. Terán dereito a solicitar a Renda de Inclusión Social de
Galicia as persoas que se atopen nunha situación tecnicamente
valorada de exclusión social e déficit ou ausencia de recursos,
que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ter residencia constada polos servizos sociais
comunitarios responsables de desenvolver as accións
de traballo social e/ou o proxecto de integración social,
e estar empadroado/a en calquera dos concellos da
Comunidade Autónoma Galega, polo menos durante os
seis meses anteriores á formulación da solicitude de
valoración, computándose a estes efectos os períodos
de empadroamento sucesivo en distintos concellos
galegos. Os cidadáns e as cidadás de estados non
membros da Unión Europea precisarán, ademais,
acreditar a residencia legal en España no momento da
formulación da solicitude de valoración perante o seu
concello de residencia.
Quedan eximidas do cumprimento deste requisito:
-
comunidades autónomas do Estado español,
sexan beneficiarias do sistema de rendas
mínimas na comunidade autónoma da que
proceden, sempre que na lexislación da citada
comunidade autónoma se recolla a reciprocidade
ou convenio específico ao efecto.
Aquelas persoas que, procedentes doutras
-
seu domicilio por motivos de seguridade.
As vítimas de violencia doméstica que cambian o
-
sinalados no artigo 3 do Estatuto de autonomía de
Galicia, cando fixasen a súa residencia no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Asemade, aquelas persoas nacidas en Galicia
que residindo noutras comunidades autónomas
volvan fixar a súa residencia no territorio da
comunidade autónoma galega.
As persoas emigrantes galegas, nos termos
-
refuxiada polo organismo competente da
Administración Xeral do Estado, ou aquelas
persoas cuxa solicitude de asilo se admitise a
trámite ou, non admitíndose, teñan os solicitantes
autorizada a súa permanencia en España por
razóns humanitarias ou de interese social, no
marco da lexislación reguladora do dereito de
asilo e a condición de persoa refuxiada e da
normativa reguladora dos dereitos e liberdades do
estranxeiros en España e da súa integración
social.
b) Ter máis de vinte e cinco anos. Non obstante, sempre
que se reúnan o resto dos requisitos, poderá
excepcionarse deste requisito ás persoas que teñan
menores ao seu cargo e, ademais, a aquelas persoas
maiores de dezaoito anos nas que concorra algunha
das seguintes circunstancias:
- Que antes de acadar a maioría de idade
estiveran tuteladas pola Xunta de Galicia e
internadas nun centro de menores ou en
acollemento familiar.
- Que, tendo recoñecido un grao de discapacidade
igual ou superior ao 33% consonte ao establecido na
Lei 51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de
oportunidades, non discriminación e accesibilidade
universal das persoas con discapacidade, non teña
dereito a prestación ou axuda de igual ou análoga
natureza.
- Que estean en situación de orfandade absoluta e
non teñan dereito a outras prestacións ou axudas de
análoga natureza.
- Que procedan dun centro de internamento de
Institucións Penitenciarias.
- Que leven tres anos vivindo nun domicilio
independente e que cotizaran, cando menos, dous
anos á Seguridade Social.
- Que se acredite que a persoa é vítima de
violencia doméstica.
- Que, polos servizos sociais comunitarios, en
aplicación dos criterios establecidos no artigo 2, se
acredite a existencia dunha situación de exclusión
social, debidamente xustificada no informe social.
c) Dispoñer na unidade de convivencia de ingresos
inferiores ao importe do tramo persoal e familiar que lle
correspondería e, ademais, non dispoñer de bens
patrimoniais dos que se deduza a existencia de medios
suficientes para a subsistencia, de acordo cos criterios
de cómputo establecidos no artigo seguinte.
d) Que non existan persoas legalmente obrigadas e con
posibilidade real de prestarlles alimentos de acordo coa
lexislación civil. A xuízo do órgano de resolución,
poderanse eximir deste requisito a solicitantes de quen
se prevexa que a obriga dos alimentos non se poida
facer efectiva por malos tratos, relacións familiares
deterioradas ou inexistentes, das que exista constancia
no expediente.
Non obstante, considérase que non teñen a obriga de
prestar alimentos as persoas con parentesco que, en
atención ás circunstancias socioeconómicas
concorrentes, non poden facer fronte ou atender as
necesidades básicas da unidade familiar solicitante sen
desatender as propias necesidades ou as de familiares
ao seu cargo. As circunstancias constarán claramente
no informe social correspondente.
2. En todo caso, a prestación será subsidiaria e incompatible
coas pensións non contributivas ou con calquera outra
prestación ou pensión de contía igual ou superior a da dita
pensión. As pensións e prestacións de importe inferior ao da
pensión non contributiva percibidas pola persoa solicitante da
renda de inclusión social de Galicia, non impedirán o acceso á
mesma, pero descontarase do seu importe, coas excepcións
sinaladas nos artigos seguintes. Así mesmo as pensións ou
prestacións percibidas por outras persoas integrantes da
unidade de convivencia distintas da titular serán compatibles e
deducibles do importe da renda nos termos sinalados nos
artigos seguintes.
Quen tivese recoñecida a condición de persoa
Artigo 11º.- Criterios de cómputo de recursos económicos
1. Para os efectos previstos nesta lei, entenderanse como
recursos económicos dos que dispón a unidade de convivencia
independente os seguintes:
a) Ingresos: o total de ingresos que perciba no
momento da solicitude a persoa solicitante ou aquelas
que constitúan a unidade de convivencia en concepto
de rendementos do traballo ou de actividades
económicas: retribucións, rendas, prestacións, axudas,
subsidios, prestacións de pagamento único, ou por
calquera outro concepto. Así mesmo, as cantidades
percibidas en concepto de rendementos do capital
mobiliario e inmobiliario, alugueiros ou similares, así
como rendementos do patrimonio.
b) Bens patrimoniais, depósitos bancario e contas
correntes ou de aforro. Terán a consideración de bens
patrimoniais para os efectos deste artigo os bens
mobles ou inmobles sobre os que se posúa un dereito
de propiedade, posesión, usufruto ou calquera outro de
análoga natureza, con excepción da vivenda habitual
destinada ao seu uso.
Regulamentariamente estableceranse os supostos de disposición de
bens patrimoniais dos que se deduza a existencia de medios
suficientes para a subsistencia.
2.
establecidos, non se considerarán
En todo caso, e nos termos regulamentariamente:
a) Os ingresos non regulares de menor contía que
unicamente resulten un complemento de supervivencia.
b) Os ingresos de carácter finalista dirixidos á formación
regrada.
c) Os ingresos por asistencia a cursos de formación non
regrada, sempre que pola súa natureza e menor contía
se deduza que só remuneran os gastos de asistencia
ao curso ou incentivan a formación
.
d) Os ingresos de carácter finalista dirixidos a paliar
situacións de emerxencia social
.
e) As prestacións familiares por fillo ou filla menor a cargo
xeradas polas persoas integrantes da unidade de
convivencia.
Artigo 12º.- Criterios xerais para o caso específico das
prestacións económicas para a atención das persoas en
situación de dependencia
1. No caso das persoas que perciban prestacións públicas
derivadas da aplicación da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de
promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia, aplicarase as regras establecidas
neste artigo.
2. As libranzas para adquisición de servizos ou para asistente
persoal que se perciban na unidade de convivencia da persoa
beneficiaria da Renda de Inclusión Social de Galicia constituirán
ingresos compatibles e non deducibles por ter como finalidade a
adquisición do correspondente servizo.
3. Cando no fogar da persoa beneficiaria da nova renda se
perciba a libranza para coidados no contorno familiar, aplicarase
a regra da compatibilidade e dedución destes ingresos.
CAPÍTULO III
O TRAMO PERSOAL E FAMILIAR
Artigo 13º.- Requisitos específicos
Para a percepción do tramo persoal e familiar, ademais dos requisitos
xerais de acceso á RISGA, deberá establecerse unha vinculación cos
servizos sociais comunitarios, mediante a asignación dun profesional
de referencia e a subscrición dun proxecto de integración social, que
incluirá, se é o caso, compromisos relativos ao desenvolvemento e
axuste persoal.
Artigo 14º.- Composición do tramo
1. A contía da renda que lles corresponde ás persoas situadas
neste tramo estará formada por un ingreso mínimo, un estímulo
de axuste persoal e, se é o caso, uns complementos familiares.
2. No caso de que para o cumprimento do proxecto de
integración social se xustificasen ademais outros gastos de
carácter extraordinario nos eventuais procesos de axuste
persoal, poderán habilitarse axudas de inclusión para este fin.
Artigo 15º.- Contido económico do tramo
1. A contía a conceder para a persoa solicitante con carácter
individual será equivalente ao 75% do importe mensual do
indicador público de renda de efectos múltiples, fixado na
lexislación específica que resulta aplicable.
2. No caso de que existan menores subscribirase, cando os
servizos sociais comunitarios o consideren necesario para
garantir o seu benestar e dereitos sociais, como documento
separado e anexo ao proxecto de integración social, un acordo
expresivo dos compromisos en relación coa integración
socioeducativa dos menores, nos termos establecidos no artigo
46 desta lei. No momento da revisión anual avaliarase o
cumprimento destes compromisos.
3. A duración do pagamento do tramo persoal e familiar, mentres
subsistan as circunstancias que xustifiquen a súa concesión,
será anual e prorrogable. Estará suxeito a revisión anual, e a
dita prórroga farase efectiva en tanto se manteña o diagnóstico
de exclusión social e de idoneidade do recurso para o logro dos
obxectivos da Renda de Inclusión Social de Galicia.
Verificarase, así mesmo, a efectiva vinculación cos servizos
sociais nos termos e cos compromisos establecidos no proxecto
de integración social e, cando sexa o caso, no de integración
socioeducativa dos menores.
4. O complemento familiar será de aplicación ás persoas
pertencentes á unidade de convivencia que, con respecto á
persoa titular, manteñan un vínculo por matrimonio ou análoga
relación estable, por adopción ou acollemento, ou por
parentesco de consanguinidade ou afinidade ata o cuarto e
segundo grao respectivamente. A contía a conceder nestes
supostos será a seguinte:
-
importe mensual do indicador público da renda de
efectos múltiples (IPREM).
Primeiro/a convivinte adicional: o 14 % do
-
importe mensual do indicador público da renda de
efectos múltiples (IPREM).
Segundo/a convivinte adicional: o 12 % do
-
o 10 % do importe mensual do indicador público
da renda de efectos múltiples por persoa
(IPREM).
5. En todo caso, a contía do tramo persoal e familiar terá un
límite máximo do 120% do importe mensual do indicador público
da renda de efectos múltiples (IPREM), salvo que existan
menores, suposto no que o límite máximo sería o 135% do
devandito indicador.
6. O importe que percibirá cada persoa beneficiaria estará
constituído pola diferenza entre a contía mensual da renda que
lle correspondese e a dos recursos económicos dos que
dispoña. Para o caso de desconto de ingresos, establécese
como importe mínimo do tramo persoal e familiar o do 25% do
importe mensual do indicador público da renda de efectos
múltiples (IPREM) .
7. Regulamentariamente estableceranse os supostos de
aplicación dun complemento de aluguer que poderá acadar
como máximo o 25% do importe mensual do indicador público
da renda de efectos múltiples (IPREM). En calquera caso, para
o cobro do dito complemento, deberá constar no informe social
que o mantemento do contrato de arrendamento da vivenda é
necesario para acadar os obxectivos establecidos no proxecto
de integración social. Así mesmo, só será aplicable cando
quede acreditado que a contía do aluguer importa cando menos
o 40% dos ingresos totais da unidade de convivencia, que se
carece de vivenda en propiedade e que entre arrendatario e
arrendador non existe relación de parentesco por
consanguinidade, afinidade ou adopción ata o terceiro grao, nin
relación conxugal nin de unión estable e de convivencia.
Terceiro/a e sucesivos/as convivintes adicionais:
Artigo 16º.- Medidas de apoio, compromisos das persoas
beneficiarias e acción positiva de xénero
1. A percepción do tramo persoal e familiar, ademais da
prestación económica que corresponda, levará consigo un apoio
e seguimento profesional de traballo social ou socioeducativo
por parte dos servizos sociais comunitarios. De maneira
correlativa implicará a asunción de compromisos verificables por
parte das persoas integrantes da unidade de convivencia de
cara ao logro dos obxectivos que se establezan no proxecto de
integración social e, se é o caso, de integración socio-educativa
dos menores, nos termos establecidos nos artigos 45 e 46 desta
lei.
2. Por proposta dos servizos sociais comunitarios, en condicións
de igualdade de cumprimento dos requisitos, darase preferencia
no acceso á titularidade desta prestación a unha das mulleres
integrantes da unidade de convivencia.
CAPÍTULO IV
O TRAMO DE INSERCIÓN
Artigo 17º.- Requisitos específicos
1. Ademais dos requisitos xerais de acceso á renda de
inclusión, para o acceso ao tramo de inserción
deberá realizarse un diagnóstico de empregabilidade da persoa
beneficiaria. A tales efectos os servizos sociais comunitarios
remitirán a información pertinente ao persoal técnico de
orientación laboral do servizo público de emprego. Tamén
deberá subscribirse un convenio de inclusión sociolaboral con
compromiso de actividade, que deberá reunir os requisitos e
características expresadas no artigo 47 desta lei.
2. Sempre que do informe social e do diagnóstico de
empregabilidade se deduza que a persoa reúne os requisitos e
condicións para incorporarse a un itinerario de formaciónemprego,
deberá acceder a este tramo de inserción.
3. Regulamentariamente establecerase o formato e contido do
diagnóstico de empregabilidade que como mínimo deberá incluír
información relativa aos seguintes extremos:
a) Estado de saúde compatible coa actividade laboral.
b) Nivel de alfabetización básica.
c) Especialización ou destrezas adquiridas por
experiencia previa.
d) Capacidades, dispoñibilidade e actitude positiva para
a adquisición das habilidades precisas para a
participación nas actividades de tipo prelaboral e laboral
que se substancien no convenio de inclusión adaptado
ao seu caso.
e) No caso de persoas con residencia cualificada de tipo
chabolista, a participación efectiva nun proceso de
realoxo, nos casos que proceda.
4. Unha vez concluída a percepción do tramo de inserción, a
persoa interesada só poderá solicitar unha nova incorporación a
este tramo unha vez transcorridos doce meses. Para estes
efectos, realizarase unha avaliación do nivel de cumprimento
dos compromisos adquiridos no anterior convenio de inclusión
sociolaboral, e xuntarase ao expediente un novo diagnóstico de
empregabilidade que xustifique a pretensión dun novo acceso a
este tramo. O órgano competente da administración autonómica
de ámbito provincial poderá resolver unha nova incorporación
efectiva a este tramo unha vez transcorridos dezaoito meses
desde a súa finalización.
Artigo 18º.- Composición do tramo
A contía económica correspondente ao tramo de inserción, que se
acumula ao ingreso mínimo de carácter básico expresado no artigo
15, estará vinculada ás políticas activas de emprego, tendo como
finalidade incentivar o cumprimento do itinerario de inserción
sociolaboral, garantir a renda familiar mentres dure o dito itinerario e
indemnizar os gastos que se deriven da participación nas actividades
que correspondan.
Artigo 19º.- Contido económico do tramo
A contía deste complemento de inserción poderá acadar un máximo
dun 50% do importe mensual do indicador público de renda de
efectos múltiples (IPREM). Regulamentariamente modularanse os
criterios de graduación e límites do importe que corresponda, así
como, se é o caso, dos que deriven da cobertura de determinados
gastos necesarios para o cumprimento do convenio de inclusión.
Artigo 20º.- Medidas de apoio, compromisos das persoas
beneficiarias e acción positiva de xénero
1. A percepción do tramo de inserción, ademais da prestación
económica que corresponda, levará consigo un apoio e
seguimento profesional orientado á formación adaptada, á
mellora da empregabilidade e á inserción ou reinserción real e
efectiva no mercado de traballo. Tamén poderá enfocarse á
adquisición de habilidades emprendedoras cara ao traballo
autónomo ou calquera das formas de economía social.
2. De conformidade co artigo 47 desta lei, o convenio de
inclusión sociolaboral con compromiso de actividade expresará
as actividades de mellora da empregabilidade da persoa
beneficiaria para á súa incorporación ao mercado de traballo. O
pagamento do tramo de inserción estará condicionado ao
control do cumprimento do dito convenio, con seguimento dos
servizos públicos de emprego responsables da organización e
seguimento dos correspondentes itinerarios
.
3. A subscrición do convenio de inclusión sociolaboral no
presente tramo é obrigatoria en todo caso. A duración do
itinerario descrito no convenio será como máximo de 12 meses,
prorrogable por seis meses máis en función do cumprimento
dos obxectivos ata un máximo total de 18 meses,
da subscrición dun novo convenio de inclusión sociolaboral no
suposto que, a xuízo dos técnicos do Servizo Público de
Emprego de Galicia, sexa preciso potenciar a empregabilidade
das persoas beneficiarias que non acadaran a súa inclusión no
tramo de transición.
4. Igualmente e en condicións equiparables, darase preferencia
no acceso a este tramo como titular a unha das mulleres
integrantes da unidade de convivencia.
sen prexuízo
CAPÍTULO V
O TRAMO DE TRANSICIÓN AO EMPREGO
Artigo 21º.- Natureza, requisitos específicos e duración
1. O tramo de transición consistirá nun complemento de
ingresos gradualmente descendente e por un período taxado de
tempo para estimular e favorecer a incorporación a un posto de
traballo.
2. Poderán percibir o tramo de transición ao emprego aquelas
persoas que xa perciban a Renda de Inclusión Social de Galicia
e accedan a unha actividade laboral remunerada.
3. O tramo de transición aboarase por un máximo de seis
meses.
Artigo 22º.- Contido prestacional do tramo
1. Cando a persoa beneficiaria acceda a un traballo con
ingresos superiores aos da Renda de Inclusión Social de Galicia
que viña percibindo, no primeiro mes do dereito de cobro deste
tramo, que coincidirá co mes no que se accede á actividade
laboral remunerada, o tramo de transición poderá suplementar a
cantidade percibida en cómputo mensual pola persoa
traballadora ata completar un máximo do 135% do Salario
Mínimo Interprofesional.
2. Nos meses seguintes a cantidade aboada reducirase de
maneira gradual, de acordo cos criterios regulamentariamente
establecidos.
3. A partir do sétimo mes, sempre que non varíen as
circunstancias determinantes para o dereito de percepción
establecidos nesta lei, procederase á extinción da Renda de
Inclusión Social de Galicia.
Artigo 23º.- Criterios de aplicación no caso de acceso a rendas
de traballo inferiores á Renda de Inclusión de Inclusión Social de
Galicia
1. No caso de que a persoa acceda a unha actividade laboral
regular con ingresos inferiores ao importe que viña percibindo
da Renda de Inclusión Social de Galicia, o acceso a este tramo
levará consigo a non aplicación das regras xerais de desconto
de ingresos, de acordo co establecido nos apartados seguintes.
2. No primeiro mes de cobro o tramo de transición poderá
suplementar a cantidade percibida en cómputo mensual pola
persoa traballadora ata completar un máximo do 135% do
Salario Mínimo Interprofesional. Nos meses seguintes a
cantidade aboada reducirase de maneira gradual, de acordo cos
criterios regulamentariamente establecidos.
3. En todo caso garantirase que a suma da RISGA e do salario
percibido non sexa inferior á RISGA que se viña percibindo.
4. A partir do sétimo mes determinarase se subsiste o dereito a
percibir a Renda de Inclusión Social modificada de acordo cos
criterios xerais de acceso e desconto de ingresos establecidos
nesta lei.
Artigo 24º.- Medidas de apoio
Durante a percepción do tramo de transición valorarase a suspensión
de forma total ou parcial da participación nas medidas de apoio e
actividades establecidas no proxecto de integración social ou no
convenio de inclusión sociolaboral. Para estes efectos valorarase, así
mesmo, a necesidade de realizar unha titoría do proceso de
incorporación laboral, así como a posibilidade e a conveniencia de
continuar desenvolvendo parte daqueles proxectos de maneira
simultánea coa nova actividade laboral.
CAPÍTULO VI
UNIDADE DE CONVIVENCIA
Artigo 25º.- Criterios e regras de aplicación
1. Como regra xeral concederase unha soa renda por domicilio,
entendido como marco físico de aloxamento da unidade de
convivencia da que forma parte o titular da prestación.
2. Para os efectos do previsto nesta lei considerarase unidade
de convivencia o conxunto de persoas que convivan no mesmo
domicilio e manteñan con respecto á persoa solicitante un
vínculo por matrimonio ou análoga relación estable, por
adopción ou acollemento, ou por parentesco de
consanguinidade ou afinidade ata o cuarto e segundo grao
respectivamente.
3. Dentro da unidade de convivencia da persoa solicitante
determinarase a persoa que deba ter a consideración de titular
da prestación. En condicións equiparables, aplicarase o criterio
de acceso preferente á titularidade das mulleres, regulado na
presente lei para os diversos tramos. Sen prexuízo da aplicación
do dito criterio, o traballo social e educativo así como os
obxectivos de inserción laboral que se establezan, poderán
implicar aos demais membros da unidade de convivencia.
4. Excepcionalmente, sempre que exista unha solicitude
motivada ao respecto polos servizos sociais comunitarios,
poderanse aboar dúas rendas a persoas residentes nun mesmo
domicilio, cando quede acreditado que se trata dunha situación
na que unha persoa con cargas familiares non compartidas se
ve na necesidade de acollerse noutro fogar independente.
5. Así mesmo, cando así se xustifique no correspondente
proxecto de integración social, concederase unha renda por
persoa nos seguintes supostos de residencia colectiva:
a) Centros de acollida e inclusión, públicos ou
dependentes de entidades de iniciativa social, sempre
que estean debidamente autorizados polo órgano
competente do Sistema Galego de Servizos Sociais, e
conste a existencia de seguimento plasmado nun
proxecto personalizado de integración social.
b) Establecementos de aloxamento hoteleiros e casas
particulares en réxime de pensión, nas que medie
contraprestación económica e así se faga constar no
expediente.
c) Aquelas instalacións de centros ou comunidades
terapéuticas debidamente autorizadas que acollan
persoas que vivan nelas de xeito estable ou temporal,
coa finalidade de acadar a súa integración.
d) Excepcionalmente as vivendas habitadas por
agrupacións voluntarias de convivencia, cando a xuízo
do órgano de resolución e por proposta expresa dos
servizos sociais comunitarios municipais
correspondentes se considere conveniente o fomento
ou mantemento desa agrupación para acadar unha
maior calidade de vida e a integración social das
persoas que a constitúen.
6. En todo caso, a unidade de convivencia beneficiaria non
perderá esta condición cando, por causa de forza maior,
accidente ou desafiuzamento se vexa obrigada a residir
temporalmente con outra.
7. No caso de privación de liberdade da persoa titular poderá
seguir percibindo a renda outra persoa da unidade de
convivencia sempre que se cumpran os requisitos para a súa
percepción e se deseñe un novo proxecto de integración social
adaptado ás novas circunstancias familiares.
CAPÍTULO VII
TRAMITACIÓN
SECCIÓN PRIMEIRA
TRAMITACIÓN ORDINARIA
Artigo 26º.- Procedemento para a valoración social e
documentación previa da solicitude polos servizos sociais
comunitarios básicos
1. As persoas interesadas presentarán no rexistro do seu
concello de residencia, dirixido aos servizos sociais
comunitarios, o modelo normalizado de solicitude de valoración
social.
2. En calquera caso, con carácter previo á formulación da
posterior solicitude da Renda de Inclusión Social de Galicia,
realizarase un informe social pola persoa profesional de
referencia, que concluirá cunha valoración social do caso e
unha proposta sobre a idoneidade da aplicación da prestación.
Os servizos sociais comunitarios básicos orientarán e
informarán ás persoas interesadas en todo o referente a esta
fase previa e trámites posteriores.
3. Excepcionalmente, naqueles casos nos que a situación da
persoa interesada o faga imprescindible, o profesional de
referencia dos servizos sociais comunitarios básicos poderá
realizar de oficio o informe e valoración social e, de igual
maneira, xuntar a documentación necesaria para fundamentar a
posterior solicitude da Renda de Inclusión Social de Galicia.
4. Para elaborar o informe social coa valoración do caso e a
correspondente proposta, os servizos sociais comunitarios
básicos tomarán en consideración as circunstancias da persoa
en relación ao establecido no artigo 2 desta lei. Así mesmo, o
informe de valoración social concluirá cunha proposta sobre a
idoneidade e a procedencia, ou non, da concesión da renda de
inclusión social de Galicia para o logro da autonomía e
integración das persoas. O informe, elaborado de conformidade
co modelo normalizado que se aprobará regulamentariamente,
salientará o perfil socio familiar da unidade de convivencia así
como aqueles datos relevantes relacionados co cumprimento
dos requisitos de acceso.
5. Os servizos sociais comunitarios elaborarán unha proposta de
proxecto de integración social e, ademais, no suposto de que
proceda pola existencia de menores e a concorrencia de
situacións de risco ou vulnerabilidade, un acordo anexo para a
integración socio-educativa dos menores. En todo caso deberá
constar a conformidade expresa da persoa interesada. Estes
documentos comprometen á persoa solicitante e son
imprescindibles para o posterior inicio do procedemento de
solicitude da Renda de Inclusión Social de Galicia.
6. Se da valoración realizada polos servizos sociais comunitarios
básicos, se desprende que a persoa interesada, polas súas
características, é susceptible de participar no tramo de
inserción, deberán expresar esta circunstancia no informe social
, fundamentando a conveniencia e oportunidade da súa
incorporación ao dito tramo. Para os citados efectos poderá
realizarse xa unha derivación ao Servizo Público de Emprego de
Galicia para a conseguinte elaboración dunha proposta de
convenio de inclusión sociolaboral con compromiso de
actividade. Non obstante, o proceso descrito non implicará
demora no inicio do procedemento de solicitude do tramo básico
e familiar.
7. O concello, no prazo dun mes a contar desde a presentación
da solicitude de valoración, remitirá ao correspondente órgano
competente da Administración autonómica de ámbito provincial
o informe de valoración social, así como a documentación á que
se refire o artigo seguinte. Non obstante o cómputo do prazo
indicado suspenderase sempre que se produza unha demora
imputable á persoa interesada. De non se remitir no prazo
indicado por causas non imputables á persoa interesada, esta
poderá presentar unha reclamación ao departamento da Xunta
de Galicia con competencias en materia de Inspección de
Servizos Sociais.
Artigo 27º.- Inicio do procedemento de concesión da Renda de
Inclusión Social de Galicia
1. O concello de residencia, para o inicio do procedemento,
remitirá ao correspondente órgano competente da
Administración autonómica de ámbito provincial a seguinte
documentación:
a) A solicitude da RISGA asinada pola persoa
interesada segundo o modelo normalizado establecido
para o efecto. Formará parte integrante da dita
solicitude unha declaración responsable na que os
peticionarios e as peticionarias farán constar os
ingresos e patrimonio dos que dispoña a unidade de
convivencia. Así mesmo, farase constar a súa
autorización para que o órgano de resolución poida
recadar a información adicional que considere
necesaria para a adecuada estimación dos ingresos ou
recursos económicos da unidade de convivencia, xa
sexa a través de acceso a bases de datos por medios
informáticos ou cursando o correspondente oficio.
b) O informe social coa valoración do caso e a proposta
de resolución sobre a idoneidade da aplicación da
prestación. Así mesmo, no informe social, os servizos
sociais comunitarios incluirán, se resulta procedente,
unha primeira valoración sobre a conveniencia e
oportunidade de elaborar un convenio de inclusión
sociolaboral con compromiso de actividade, indicando
as posibilidades de inserción laboral da persoa
solicitante, así como os recursos adecuados que
existen para tal fin no seu contorno.
c) O proxecto de integración social e, se é o caso,
anexo de acordo de integración socio-educativa dos
menores.
d) A documentación acreditativa do cumprimento dos
requisitos expresados no artigo 10 desta lei que se
estableza regulamentariamente.
2. Recibida polo órgano de resolución de ámbito provincial que
corresponda a solicitude de concesión da Renda de Inclusión
Social de Galicia, no caso de que faltase ou resultase
incompleta a documentación anteriormente sinalada, requirirase
á persoa interesada ou aos servizos sociais comunitarios,
segundo proceda, para que nun prazo de 10 días, achegue os
documentos requiridos ou subsane a falta, cos efectos sinalados
no artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico e do procedemento administrativo común.
3. Para o acceso ao tramo de inserción, deberá cumprimentarse
a parte da solicitude correspondente a este tramo. Neste caso
será necesario documentar a dita solicitude co seguinte:
a) Un diagnóstico de empregabilidade nos termos
expresados no artigo 17 desta lei.
b) Un convenio de inclusión sociolaboral con
compromiso de actividade.
Artigo 28º.- Resolución
1. O órgano competente da Administración autonómica de
ámbito provincial avaliará e resolverá no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte da entrada da documentación no
seu rexistro, as solicitudes de concesión da RISGA asinadas
polas persoas interesadas e presentadas e documentadas polos
servizos sociais comunitarios dos concellos de acordo co
establecido no artigo anterior. O devandito prazo só poderá
suspenderse nos supostos nos que sexa necesario requirir
documentación ou informes complementarios determinantes
para a resolución, de acordo co previsto nos artigos 42.5, 71.1 e
83.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico e
do procedemento administrativo común.
2. Sen prexuízo do sinalado no apartado anterior respecto á
concorrencia das causas de suspensión mencionadas,
entenderanse estimadas aquelas solicitudes de concesión da
RISGA nas que, reunindo os requisitos esixidos e transcorrido o
prazo dun mes dende a súa entrada no rexistro do órgano
competente da Administración autonómica de ámbito provincial,
non se teña notificada a resolución expresa das ditas
solicitudes.
3. A resolución pronunciarase inicialmente, en todo caso, sobre
a procedencia do pago do tramo persoal e familiar, sen prexuízo
da posterior resolución de incorporación ao tramo de inserción.
4. Unha vez outorgada, a Renda de Inclusión Social de Galicia
terá efectos económicos desde o día seguinte ao da data de
presentación da solicitude da RISGA acompañada polo informe
de valoración social e a proposta do proxecto de integración
social, de acordo co establecido nos artigos 26 e 27, no rexistro
oficial correspondente.
5. Unha vez resolta a concesión do tramo persoal e familiar,
cando exista a valoración inicial positiva dos servizos sociais
comunitarios sobre a posible incorporación ao tramo de
inserción e a elaboración dun convenio de inclusión
sociolaboral, á que se refire o artigo 27.1b), remitirase o
expediente ao Servizo Público de Emprego de Galicia, para que,
en contacto coa persoa interesada, se proceda á preparación e
sinatura dun convenio de inserción sociolaboral que posibilite a
súa posterior incorporación ao tramo de inserción.
Artigo 29º.- Impugnación
1. Contra as resolucións ditadas polos órganos de resolución
poderase interpoñer, no prazo dun mes, recurso de alzada ante
o órgano administrativo competente.
2. O recurso poderase interpoñer ante o órgano que ditase a
resolución ou ante o órgano competente para resolvelo, de
acordo co previsto no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, segundo redacción dada
pola Lei 4/1999.
3. Se a resolución do recurso fose estimatoria, os efectos
económicos desta retrotraeranse desde o día seguinte á data da
solicitude de concesión da RISGA.
4. A resolución do recurso de alzada poñerá fin á vía
administrativa.
Artigo 30º.- Órganos de apoio
Tanto no ámbito autonómico coma no provincial existirán con carácter
permanente unidades técnico-administrativas de apoio ao órgano de
resolución, integradas por persoal técnico experto en servizos sociais,
coa composición e as funcións que regulamentariamente se
determinen.
Artigo 31º.- Confidencialidade, protección e comprobación da
veracidade dos datos
1. Garántese a confidencialidade dos datos obtidos na
tramitación dos expedientes, de conformidade coa lexislación
vixente. Sen prexuízo do anterior, o departamento responsable
da Xunta de Galicia en materia de servizos sociais poderá
incorporar os datos das persoas beneficiarias no sistema de
información correspondente ao expediente social básico que se
cita no artigo 16 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 10.4c) do Real decreto
1720/2007, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de novembro,
de protección de datos de carácter persoal.
2. Os órganos competentes para a resolución poderán
comprobar, a través dos organismos públicos e privados
correspondentes, a veracidade dos datos que consten no
expediente.
SECCIÓN SEGUNDA
TRAMITACIÓN ABREVIADA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE
XÉNERO
Artigo 32º.- Tramitación abreviada
1. Cando se reflicta no informe de valoración social que a persoa
solicitante é vítima dunha situación de violencia de xénero,
acreditada por calquera das formas previstas no artigo 5 da Lei
11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e tratamento da
violencia de xénero, os trámites para a concesión da RISGA
terán carácter de urxencia e tramitaranse con carácter prioritario
ás demais solicitudes. O anterior será, así mesmo, de aplicación
aos supostos acreditados de violencia doméstica.
2. Para estes efectos, o concello deberá remitir no prazo de dez
días desde a entrada da solicitude de valoración social no seu
rexistro, o informe de valoración social e a documentación
necesaria para dilixenciar o pagamento da prestación. O
proxecto de integración social, e, se é o caso, sociofamiliar,
poderá remitirse con posterioridade.
3. Neste suposto, a resolución de concesión deberá ditarse no
prazo de quince días desde a entrada da solicitude de
concesión no rexistro do órgano competente da administración
autonómica de ámbito provincial.
4. Entenderanse estimadas aquelas solicitudes de concesión da
RISGA nas que, reunindo os requisitos esixidos e transcorrido o
prazo de vinte días dende a súa entrada no rexistro do órgano
competente da Administración autonómica de ámbito provincial,
non se teña notificada a resolución expresa das ditas
solicitudes.
5. Unha vez outorgada, a Renda de Inclusión Social de Galicia
terá efectos económicos desde o día seguinte ao da data de
presentación da solicitude de concesión da RISGA,
acompañada polo informe de valoración social, no rexistro oficial
correspondente.
CAPÍTULO VIII
OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Artigo 33º.- Das obrigas das persoas beneficiarias
Os beneficiarios e as beneficiarias da renda de inclusión social terán
as seguintes obrigas:
1. Relativas á percepción regular da prestación económica:
a) Destinar o importe da prestación económica aos fins
para os que se concede e, en calquera caso, ao
cumprimento das obrigas legais cara aos membros da
unidade perceptora.
b) Solicitar a baixa na prestación económica ou nalgún
dos seus tramos, no prazo de dez días, a partir do
momento no que se deixen de reunir os requisitos
esixidos para a súa percepción.
c) Comunicar no prazo de cinco días o acceso a un
emprego.
O incumprimento destas obrigas dará lugar á extinción da
totalidade da prestación ou dalgún dos seus tramos. No caso de
retirada total da prestación, esta non poderá ser solicitada de
novo ata que transcorra un período de seis meses.
En todo caso, cando se constate a existencia de ocultación ou
falseamento dos datos, ou calquera outra actuación fraudulenta,
procederase á retirada total da prestación que non poderá ser
solicitada de novo ata que transcorra un período de doce
meses.
2. Relativas ao reintegro de cantidades indebidamente
percibidas:
As persoas beneficiarias, no suposto de ocultación ou
falseamento de datos, deberán reintegrar as cantidades
indebidamente percibidas, que terán a consideración de
ingresos de dereito público. As devanditas cantidades tamén
poderán ser obxecto de compensación no caso de que se
recoñeza un novo dereito á renda de inclusión social, nos
termos que sinale o órgano de resolución.
Cando por causas non imputables á persoa beneficiaria, se
perciban cantidades ás que non se tivese dereito, aplicarase a
compensación anteriormente citada como procedemento
ordinario de regularización. Neste suposto, con carácter
excepcional, as ditas cantidades poderán ser condonadas en
función das circunstancias económicas concorrentes e sempre
que existan menores na unidade de convivencia.
3. Relativas á información, comunicación e transparencia:
a) Proporcionar á Administración información veraz
sobre as circunstancias persoais, familiares e
económicas que dean lugar a variacións na situación da
persoa beneficiaria a súa unidade de convivencia.
b) Colaborar coa Administración para a verificación da
información referida na alínea anterior.
c) Facilitar o seguimento do seu caso ao profesional de
referencia dos servizos sociais comunitarios que se lle
asigne, e nos termos que se establezan no proxecto de
integración social.
O incumprimento dalgunha destas obrigas dará lugar
á modificación do tramo, das contías ou á retirada do
complemento de estímulo de axuste persoal.
4. Relativas ao exercicio de dereitos:
As persoas beneficiarias deberán solicitar das persoas e
organismos correspondentes, as pensións e prestacións
vixentes ás que calquera membro da unidade de convivencia
teña dereito, incluídas as accións legais derivadas do impago do
dereito de alimentos. Para tales efectos, os servizos sociais
comunitarios deberán informar ás persoas beneficiarias sobre
os dereitos que os asistan e os trámites necesarios para a
interposición da correspondente demanda ou execución de
sentenza. No suposto de que a demanda ou solicitude prospere,
ditará a oportuna resolución pola que se modifica ou extingue,
se é o caso, o dereito á renda.
5. Relativas aos menores e ás medidas previstas no proxecto
integración social e no convenio de inclusión sociolaboral:
a) Escolarizar aos menores ao seu cargo que estean en
idade escolar obrigatoria, garantindo a súa asistencia
ao centro de ensino que corresponda.
b) Participar activamente, cando proceda, na execución
das medidas personalizadas contidas no proxecto de
integración social, e se é o caso, no acordo anexo de
integración socioeducativa dos menores ou no convenio
de inclusión sociolaboral acordados e subscritos cos
servizos sociais comunitarios e o Servizo Público de
Emprego.
c) Incorporarse aos tramo de inserción e de transición
ao emprego cando se reúnan os requisitos e as
condicións de idoneidade para acceder a calquera
deles e contribuír activamente ao logro dos obxectivos
formativos e laborais inherentes aos devanditos tramos.
O incumprimento destas obrigas pola persoa beneficiaria ou
polo resto dos membros da unidade de convivencia, atendendo
á gravidade do mesmo, e de acordo coa gradación das
circunstancias do artigo 34 desta lei, poderá implicar:
apercibimento por escrito, retirada dun terzo da prestación
económica prevista no artigo 15 desta lei, ou extinción da
totalidade da prestación económica ou dalgún dos seus tramos.
No caso de retirada total da prestación, esta non poderá ser
solicitada de novo ata que transcorra un período de seis meses.
6. Cantas outras obrigas se deriven do obxecto e da finalidade
da Renda de Inclusión Social de Galicia.
CAPÍTULO IX
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN
Artigo 34º.- Disposicións comúns
1. Nos procedementos de modificación, suspensión e/ou
extinción da prestación ou dalgún dos seus tramos
será preceptiva, sempre que se teñan en conta circunstancias
distintas ás alegadas pola persoa interesada, a súa audiencia
previa. Todas as resolucións terán que ser motivadas.
2. Para acordar a duración da suspensión, modificación ou
extinción da prestación terase en conta a natureza do cambio de
circunstancias en relación aos requisitos e factores que
determinaron a concesión da Renda de Inclusión Social de
Galicia en cada caso. Ademais, cando se trate de
incumprimentos, teranse en conta:
a) tipo e grao do incumprimento.
b) A existencia de intencionalidade ou reiteración.
c) A contía, se é o caso, da prestación económica
indebidamente percibida.
d) A reincidencia.
e) A existencia de menores.
f) A natureza dos prexuízos causados.
g) A situación de vulnerabilidade e a problemática social
que se poida xerar.
3. Nos supostos de suspensión ou extinción da prestación o
órgano competente da Administración autonómica de ámbito
provincial deberá adoptar as medidas necesarias para evitar a
desprotección das persoas menores ou dependentes que
formen parte da unidade económica de convivencia. Para estes
efectos, cando a suspensión ou extinción non sexan debidas a
incumprimento, valorarase se na unidade de convivencia existe
outra persoa que reúna os requisitos para ser titular do dereito.
4. A suspensión ou extinción da prestación económica non
implicará necesariamente o mesmo efecto respecto das
medidas de inserción, das que se poderá seguir beneficiando a
persoa interesada.
5. Contra as resolucións administrativas de modificación,
suspensión ou extinción do dereito á percepción ditadas polo
órgano competente da Administración autonómica de ámbito
provincial poderase interpoñer, no prazo dun mes, recurso de
alzada nos termos previstos no artigo 29 desta lei.
Artigo 35º.- Modificación
1. A modificación do dereito á Renda de Inclusión Social de Galicia
terá lugar polas seguintes causas:
a) A variación do número de membros da unidade de
convivencia ou dos recursos económicos que serviron
de base para o cálculo da prestación económica da
Renda de Inclusión Social de Galicia dará lugar á
minoración ou ao aumento que proceda que se fará
efectiva a partir do mes seguinte a aquel no que se
produza a circunstancia causante.
Entenderase que existe unha minoración do número de
membros da unidade de convivencia cando a ausencia
dun ou máis membros da vivenda ou aloxamento
habitual se prolongue por un prazo igual ou superior a
un mes.
b) Cambio de tramo na percepción da prestación, o que
levará consigo unha variación das condicións, dos
requisitos esixidos e do seu importe.
2. O dereito de percepción e pagamento da prestación, no caso
de modificación da contía, producirase a partir do primeiro día
do mes seguinte ao da data na que se dite a resolución de
modificación, sen prexuízo da compensación que proceda nos
supostos de percepcións indebidas segundo o expresado no
artigo 33 da presente lei.
Artigo 36º.- Suspensión
1. A percepción da prestación económica da Renda de Inclusión
Social de Galicia suspenderase polas seguintes causas:
a) A imposibilidade sobrevida, por parte da persoa
beneficiaria, de cumprir as obrigas asumidas, así como
pola existencia dunha declaración legal de
incapacidade. Neste suposto, en función das
circunstancias concorrentes, durante un prazo máximo
de seis meses poderase acordar o aboamento da
prestación a outro membro da unidade de convivencia,
modificando a titularidade e, se procede, a súa contía
mentres subsistan as citadas causas.
b) Cando por acceder a unha actividade laboral a
persoa beneficiaria pase ao tramo de transición ao
emprego. Neste caso suspenderase o pagamento das
prestacións correspondentes aos tramos anteriores, ata
o momento no que se regularice o cobro das contías
que correspondan.
c) Cando exista unha presunción fundada de que a
persoa beneficiaria perdeu o seu dereito á prestación,
poderá acordarse unha suspensión cautelar do seu
aboamento polo tempo máximo necesario para a
tramitación do correspondente procedemento de
revisión, que resolverá a procedencia da reanudación
do pagamento da prestación ou da súa extinción.
3. A percepción da prestación reanudarase ao concluír o prazo
de suspensión fixado, se decaeron as causas da suspensión,
unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos esixidos para
acceder a aquela.
Artigo 37º.- Extinción
O dereito ás prestacións da Renda de Inclusión Social de Galicia
extínguese por:
a) O falecemento da persoa beneficiaria. Neste caso, e
mentres se tramite unha nova solicitude por parte
doutra persoa membro da unidade de convivencia
independente, poderase acordar o aboamento da
prestación a esta última, por un prazo máximo de seis
meses, modificando se procede a súa contía.
b) A perda dalgún dos requisitos esixidos para o seu
recoñecemento.
c) O incumprimento das obrigas previstas nesta lei
cando, de acordo co previsto no artigo 33, dean lugar á
extinción total da prestación ou dalgún dos seus tramos.
d) O mantemento, por tempo superior a seis meses, das
causas que deron lugar á suspensión prevista no artigo
36.
e) A ocultación ou falseamento dos datos ou calquera
outra actuación fraudulenta dirixida a obter ou
conservar a prestación económica, sen prexuízo do
disposto no vixente código penal, dará lugar á extinción
da súa totalidade ou dalgún dos seus tramos.
f) O traslado da residencia efectiva a un concello que
non estea comprendido no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia agás que se teña establecido con
este territorio un convenio, en virtude do principio de
reciprocidade, que permita o mantemento dos dereitos
adquiridos ou en curso de adquisición.
Con carácter previo a se ditar a resolución de extinción, o órgano de
resolución tramitará o correspondente procedemento de revisión,
podéndose acordar, no inicio do devandito procedemento, a
suspensión cautelar á que se refire o artigo anterior.
As posibles cantidades indebidamente percibidas en todos os
supostos anteriormente citados poderán ser obxecto de reintegro ou
compensación nos termos establecidos no artigo 33.2
TÍTULO II
AXUDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL (AIS)
Artigo 38º.- Obxecto e natureza
1. As Axudas de Inclusión Social son prestacións económicas
non periódicas que teñen como finalidade posibilitar ou reforzar
os procesos de inclusión social das persoas ou familias
afectadas polas características referidas no artigo 2 desta lei,
así como para atender as situacións de grave emerxencia de
persoas ou familias vulnerables que puidesen desencadear un
proceso de exclusión social.
2. As axudas de inclusión social están destinadas a sufragar
gastos extraordinarios e urxentes e, se é o caso, a financiar
actuacións de acompañamento ou reforzo de carácter
excepcional vinculadas ás medidas de apoio dos diferentes
tramos da Renda de Inclusión Social de Galicia.
3. Para favorecer a súa eficacia e adecuación á súa finalidade,
as persoas ou unidades de convivencia perceptoras destas
axudas vincularanse a proxectos de traballo social ou socio
educativos desenvolvidos desde os servizos sociais
comunitarios, que se responsabilizarán do seu seguimento.
4. As Axudas de Inclusión Social só poderán dedicarse á
finalidade para a que foron concedidas.
5. Con carácter xeral só poderá concederse unha axuda de
inclusión social do mesmo tipo por ano. Regulamentariamente
estableceranse os supostos nos que, por razóns de grave
necesidade, se poida excepcionar esta disposición, así como os
criterios de complementariedade dos diferentes tipos de axudas.
6. Para os efectos previstos no apartado a) do artigo 2 da Lei de
subvencións de Galicia e dado o seu carácter de prestación
social, as Axudas de Inclusión Social non teñen carácter de
subvención.
Artigo 39º.- Tipoloxía
1. As Axudas de Inclusión Social, segundo a súa
finalidade, poderán ser dos seguintes tipos:
a) Vinculadas ao uso da vivenda: destinadas a
posibilitar que se continúe habitando a vivenda habitual
cando ese feito favoreza o proceso de inclusión,
comprendendo axudas para o pagamento de débedas
de aluguer e conceptos similares, que impidan o
desafiuzamento e a perda de subministracións básicas
da mesma, ou que reforcen o proceso de tránsito a
unha vivenda normalizada de persoas residentes en
chabolas ou infravivendas. Regulamentariamente
estableceranse os supostos excepcionais para o
emprego destas axudas no pagamento de cotas
hipotecarias en situacións de crise financeira
insuperable da familia por causas sobrevidas e por un
tempo máximo de tres cotas mensuais. En todo caso,
esta modalidade de axuda é incompatible co cobro do
complemento de aluguer previsto no artigo 15.7 desta
lei.
b) Vinculadas á mellora da habitabilidade da vivenda
habitual: destinaranse á adecuación da vivenda, así
como a mellorar á súa accesibilidade, co fin de adaptar
a mesma ás circunstancias físicas da persoa usuaria,
dentro dos límites e condicións de idoneidade que se
establezan regulamentariamente en coordinación coas
medidas sectoriais da consellería competente en
materia de vivenda.
c) Destinadas ao equipamento mobiliario básico da
vivenda.
d) Axudas para a atención de necesidades primarias de
alimentación, vestido e enxoval doméstico.
e) Axudas para atención sanitaria e sociosanitaria non
cubertas polos sistemas públicos de saúde e de
servizos sociais, cando se trate de tratamentos,
elementos protésicos ou axudas técnicas que sexan
decisivos para evitar un déficit sensorial, de mobilidade,
de saúde ou unha situación persoal de desvantaxe que
impida ou dificulte gravemente o proceso de integración
social.
f) Axudas para gastos causados por actuacións
complementarias e de acompañamento vinculadas aos
itinerarios de inclusión social e formación, tales como:
material didáctico, transporte, atención de menores ou
maiores e apoio domiciliario entre outros, cando estas
axudas non estean incluídas nos conceptos cubertos
pola propia RISGA, polo programa formativo no que se
participe ou, en xeral, polos diversos sistemas de
benestar das Administracións públicas. Inclúense neste
tipo as axudas de acompañamento e reforzo en
supostos de persoas vítimas de violencia de xénero.
g) Axudas para gastos extraordinarios derivados de
procesos de axuste persoal, especialmente nos casos
de trastornos relacionados coa drogodependencia.
2. As axudas de tipo a) e b) son subsidiarias das que lle poidan
corresponder ás persoas no marco das medidas específicas de
promoción da vivenda social e similares desenvolvidas por
calquera Administración pública. Así mesmo, as axudas de tipo
d) e e) terán carácter subsidiario respecto a calquera outra
axuda ou prestación pública destinada á mesma finalidade. As
de tipo f) e g) son complementarias da Renda de Inclusión
Social de Galicia.
3. Ademais, regulamentariamente estableceranse os criterios e
límites de complementariedade para situacións excepcionais
reflectidas nos informes pertinentes, especialmente cando
existan menores na unidade de convivencia. Estas excepcións
modularanse en función da gravidade da situación e da
limitación da axuda ou prestación pública de que se trate.
Artigo 40º.- Requisitos
1. Poderán beneficiarse destas axudas as persoas que reúnan
os seguintes requisitos:
a) Ser maior de idade.
b) Estar empadroada e ter residencia constada polos
servizos sociais comunitarios básicos.
c) Non dispoñer de ingresos suficientes para afrontar os
gastos derivados da situación que xustifica a solicitude
da axuda. Considéranse ingresos insuficientes, para os
efectos da aplicación desta medida, aqueles que,
correspondendo ás persoas integrantes da unidade de
convivencia independente, non sexan superiores ao
cento vintecinco por cento do importe do tramo persoal
e familiar da renda de inclusión que lle correspondería á
unidade de convivencia, computando os ditos ingresos
nos termos sinalados ao regular a Renda de Inclusión
Social de Galicia.
2. En todo caso, non poderán concederse estas axudas cando a
persoa solicitante ou calquera membro da unidade de
convivencia dispoña de bens patrimoniais dos que se deduza a
existencia de medios materiais suficientes para atender os
gastos obxecto destas axudas e tendo en conta para iso as
características, valoración, posibilidade de venda ou calquera
forma de explotación dos bens mobles ou inmobles dos que
dispoña a unidade de convivencia.
3. Excepcionalmente, no caso das axudas do tipo e) do artigo
39, por teren carácter persoal, computaranse unicamente os
ingresos, rendas e bens das persoas adultas solicitantes, cando
se xustifique no expediente en relación coa situación do
conxunto da unidade de convivencia.
Artigo 41º.- Límites das axudas
A contía das axudas establecerase en función do tipo e das
circunstancias do caso de acordo cos criterios regulamentariamente
establecidos.
Artigo 42º.- Tramitación
1. As persoas interesadas presentarán no rexistro do seu
concello de residencia, dirixido aos servizos sociais
comunitarios, o modelo normalizado de solicitude de valoración
social. En calquera caso, a elaboración do informe social coa
valoración do caso e a proposta de idoneidade é necesaria con
carácter previo á formulación da posterior solicitude de
concesión da Axuda de Inclusión Social. Os servizos sociais
comunitarios orientarán e informarán ás persoas interesadas en
todo o referente a esta fase previa e trámites posteriores.
Excepcionalmente, naqueles casos nos que a situación da
persoa interesada o faga imprescindible, o profesional de
referencia dos servizos sociais comunitarios básicos poderá
realizar de oficio o informe e valoración social e, de igual
maneira, xuntar a documentación necesaria para fundamentar a
posterior solicitude da Axuda de Inclusión Social.
2. Para elaborar o citado informe social, de conformidade co
modelo normalizado que se aprobará regulamentariamente, os
servizos sociais comunitarios básicos municipais tomarán en
consideración as circunstancias da persoa en relación ao
establecido no artigo 2 desta lei, o cumprimento dos requisitos
de acceso mencionados no artigo 40, así como as
características da situación concreta de necesidade ou
emerxencia na que se fundamentará a solicitude. Así mesmo, a
valoración social contida no informe concluirá cunha proposta
sobre a idoneidade e a procedencia, ou non, da concesión da
Axuda de Inclusión Social.
3. O concello, no prazo dun mes a contar desde a presentación
da solicitude de valoración social, remitirá ao órgano
competente da administración autonómica de ámbito provincial
a documentación expresada na alínea seguinte. Non obstante o
cómputo do prazo indicado suspenderase sempre que se
produza unha demora imputable á persoa interesada. De non se
remitir no prazo indicado por causas non imputables á persoa
interesada, esta poderá presentar reclamación perante o
departamento da Xunta de Galicia con competencias en materia
de Inspección de Servizos Sociais.
4. O concello, para o inicio do procedemento de concesión da
Axuda de Inclusión Social, remitirá ao órgano competente da
administración autonómica de ámbito provincial a seguinte
documentación:
a) A solicitude de Axuda de Inclusión Social asinada
pola persoa interesada segundo o modelo normalizado
establecido para o efecto. Formará parte integrante da
dita solicitude unha declaración responsable na que os
peticionarios e as peticionarias farán constar os
ingresos e patrimonio dos que dispoña a unidade de
convivencia así como a xustificación doutras axudas ou
subvencións concedidas polo mesmo concepto, ou
declaración responsable de non percibilas. Así mesmo,
farase constar a súa autorización para que o órgano de
resolución poida recadar a información adicional que
considere necesaria para a adecuada estimación dos
ingresos ou recursos económicos da unidade de
convivencia e, en xeral, para completar o expediente,
dirixíndose aos órganos públicos ou privados
competentes, xa sexa a través de acceso directo a
bases de datos por medios informáticos ou cursando o
correspondente oficio.
b) Informe de valoración social con proposta de
idoneidade da axuda solicitada.
c) Orzamento dos gastos para os que solicita a axuda.
d) Documentación acreditativa do cumprimento dos
requisitos expresados no artigo 40 desta lei que se
estableza regulamentariamente.
5. Recibida polo órgano de resolución de ámbito provincial que
corresponda a solicitude de Axuda de Inclusión Social, no caso
de que non se recibise a documentación anteriormente sinalada,
requirirase á persoa interesada ou aos servizos sociais
comunitarios, segundo proceda, para que nun prazo de 10 días,
subsane a falta ou acompañe os documentos requiridos, cos
efectos sinalados no artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico e do procedemento administrativo
común.
6. Sen prexuízo da tramitación ordinaria regulada neste artigo,
regulamentariamente poderán establecerse os requisitos para
que a Xunta de Galicia poida subscribir convenios cos concellos
coa finalidade de que estes asuman a xestión única destas
axudas, logo da transferencia de crédito que corresponda.
Artigo 43º.- Resolución, forma de pagamento e xustificación
1. O órgano competente da Administración autonómica de
ámbito provincial resolverá no prazo dun mes, contado desde o
día seguinte ao da entrada da documentación no seu rexistro,
as solicitudes de concesión das axudas de inclusión asinadas
polas persoas interesadas e presentadas e documentadas polos
servizos sociais comunitarios dos concellos de acordo co
establecido no artigo anterior. O devandito prazo só poderá
suspenderse nos supostos nos que sexa necesario requirir
documentación ou informes complementarios determinantes
para a resolución, de acordo co previsto nos artigos 42.5, 71.1 e
83.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico e
do procedemento administrativo común.
2. Sen prexuízo do sinalado no apartado anterior respecto á
concorrencia das causas de suspensión mencionadas,
entenderanse desestimadas aquelas solicitudes de concesión
das Axudas de Inclusión Social nas que, transcorrido o prazo
dun mes dende a súa entrada no rexistro do órgano competente
da Administración autonómica de ámbito provincial, non se teña
notificada a resolución expresa das ditas solicitudes.
3. Con carácter xeral, e co fin de garantir a súa aplicación
finalista, as axudas serán aboadas directamente, en nome do
beneficiario ou beneficiaria, á persoa, entidade ou empresa que
realice a prestación ou o servizo a favor destes.
4. Así mesmo, as Axudas de Inclusión Social poderanse aboar
anticipadamente, de maneira total ou fraccionada, nas
porcentaxes que estime procedente o órgano de resolución en
atención ás circunstancias de cada caso e cos criterios que se
fixen en desenvolvemento da presente lei. Tamén se
establecerán regulamentariamente os supostos e a forma de
xustificación dos gastos realizado.
5. Non obstante, as axudas sinaladas no artigo 39 letra d), para
necesidades primarias de alimentación, vestido e enxoval
doméstico, poderán aboarse á persoa beneficiaria directamente.
Cando estas axudas superen a contía dun terzo do seu límite
máximo aboaranse en dous ou máis pagos fraccionados cunha
periodicidade mínima mensual. Sen prexuízo do seguimento de
cada caso, para a xustificación deste tipo de axudas constará no
expediente un informe do órgano xestor ou dos servizos sociais
comunitarios, así como, unha declaración responsable da
persoa beneficiaria.
6. Regulamentariamente poderá establecerase un
procedemento especial para aboar as axudas citadas no
apartado anterior a aquelas entidades de iniciativa social,
debidamente rexistradas, que asinasen un protocolo ou
convenio de colaboración coa Administración competente para
actuar como entidade intermediaria para o adianto dos fondos
ás persoas beneficiarias no casos de maior urxencia, todo elo
nos termos establecidos no artigo 31.2 da Lei 13/2008, de
servizos sociais de Galicia.
7. En todo caso, a resolución de concesión da axuda de
emerxencia social poderá ser revogada no suposto de que non
se realicen as obras, non se reciba a subministración ou servizo
ou non se destine para o fin solicitado. Para estes efectos as
actuacións de verificación poderán realizarse desde os servizos
sociais comunitarios do concello de residencia ou desde a dos
órganos competentes da Administración autonómica. No caso
de axudas de tipo b) do artigo 39, vinculadas con obras de
mellora da habitabilidade da vivenda, as obras deberán estar
rematadas no prazo dun ano contado, a partir do momento da
comunicación da resolución, salvo en circunstancias
excepcionais que xustificasen a concesión dunha prórroga.
Artigo 44º.- Impugnación
1. Contra as resolución ditadas polos organismos de resolución
poderase interpoñer, no prazo dun mes, recurso de alzada ante
o organismo administrativo competente.
2. O recurso poderase interpoñer ante o órgano que ditase a
resolución ou ante o órgano competente para resolvelo, de
acordo co previsto no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, segundo redacción dada
pola Lei 4/1999.
3. A resolución do recurso de alzada poñeralle fin á vía
administrativa.
TÍTULO III
RECURSOS E MEDIDAS VINCULADAS Á RENDA DE INCLUSIÓN
SOCIAL DE GALICIA
CAPÍTULO I
INSTRUMENTOS VINCULADOS AOS ITINERARIOS SOCIAIS E
LABORAIS DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA
Artigo 45º.- Proxecto de integración social
1. O proxecto de integración social estará orientado ao logro da
rehabilitación e mellora persoal da persoa perceptora da RISGA
e das persoas que integran a unidade de convivencia, así como
á integración normalizada da unidade de convivencia no seu
medio social. Regulamentariamente establecerase o modelo de
proxecto de integración social así como os indicadores a
empregar para o cumprimento de obxectivos.
2. O proxecto de integración social articularase por medio de
accións concretas que incidan na mellora das condicións
básicas de vida, coidado persoal, hixiene do fogar e da vivenda,
seguimento de aspectos básicos da saúde e mellora da imaxe
das persoas. Ademais, especificará, de acordo coas
características de cada caso, aspectos concretos de cambio ou
axuste persoal, tales como a modificación de hábitos,
desintoxicación e apoio á alfabetización ou instrución básica,
entre outros.
3. De maneira complementaria ao contido mínimo establecido
na alínea anterior, poderán incorporarse compromisos
relacionados co coidado ou acompañamento de persoas do seu
contorno ou calquera outra actuación solidaria, así como
dedicacións voluntarias en actividades de interese colectivo
desenvolvidas en entidades públicas, privadas, ou de iniciativa
social, sen menoscabo dos seus dereitos laborais.
4. O proxecto de integración social deseñarase polos servizos
sociais comunitarios básicos e a súa execución coordinarase
polo traballador ou traballadora social de referencia. Estes
servizos efectuarán con carácter xeral o seguimento do caso,
sen prexuízo da derivación de determinadas actuacións aos
servizos sociais comunitarios específicos. Mediante o traballo
social e educativo pautado no proxecto de integración social
asegurarase en todo caso unha vinculación efectiva das
persoas beneficiarias cos servizos sociais comunitarios.
5. O seguimento regular e revisión, se fose o caso, do proxecto
de integración social documentarase no expediente social e
será a base para a determinación de modificacións da
prestación de acordo co establecido no artigo 35.
Artigo 46º.- Acordo para a integración socioeducativa dos
menores
1. No caso da existencia de menores e cando se valore unha
situación de risco de exclusión social para estes, deberá
formularse como documento anexo ao proxecto de integración
social regulado no artigo anterior un acordo expresivo dos
compromisos contraídos en relación coa súa escolarización,
saúde, hixiene e socialización.
2. O acordo de integración socioeducativa dos menores
procurará a mellora da cohesión familiar e do exercicio da
responsabilidade parental, entendida como o compromiso do
coidado, protección e socialización dos e das menores, para o
que se determinarán obxectivos medibles e revisables.
3. Os servizos sociais comunitarios básicos ou específicos
realizarán o seguimento do cumprimento destes acordos,
empregando para ese fin o servizo de educación e apoio familiar
ou, en ausencia deste, do de axuda no fogar. Asignarase un
xestor do caso para o deseño, execución e o seguimento do
acordo para a integración socioeducativa dos menores.
Artigo 47º.- Convenio de Inclusión Sociolaboral con compromiso
de actividade
1. Cando proceda, de conformidade co establecido no capítulo
IV desta lei, elaborarase polo Servizo Público de Emprego de
Galicia, en coordinación cos servizos sociais comunitarios
específicos, un convenio de inclusión sociolaboral con
compromiso de actividade, que será requisito obrigatorio nos
casos nos que se perciba o tramo de inserción da Renda de
Inclusión Social de Galicia. Regulamentariamente establecerase
o modelo de convenio de inclusión sociolaboral así como os
indicadores a empregar para o cumprimento de obxectivos.
2. Os contidos deste convenio estarán referidos a actuacións
que, formuladas de maneira progresiva, teñan como meta a
integración laboral, tales como: o asesoramento e a orientación
laboral; a formación profesional, tanto inicial como ocupacional,
incluíndo a obtención de competencias clave; a formación
adaptada; a conexión cos itinerarios personalizados do sistema
público de emprego; a incorporación a unha empresa de
inserción laboral; a intermediación laboral; as prácticas laborais
non remuneradas e calquera outra modalidade de formación na
empresa,
3. Enténdese por compromiso de actividade a obriga da persoa
beneficiaria de participar dunha maneira activa na realización
das accións previstas no seu convenio de inclusión sociolaboral,
nos termos previstos no artigo 33º.5 desta lei.
4. Os convenios de inclusión sociolaboral expresarán as
actividades pre-laborais e laborais enunciadas na alínea anterior
en forma de itinerario, como secuencia de actividades e cun
sistema de valoración de resultados.
5. No caso de unidades de convivencia con varias persoas en
condicións de iniciar o itinerario de inserción laboral,
estableceranse medidas personalizadas para cada unha delas.
6. Os equipos de inclusión sociolaboral regulados no artigo
seguinte en coordinación co Servizo Público de Emprego de
Galicia realizarán o seguimento e o asesoramento das persoas
participantes nos convenios regulados neste artigo.
CAPÍTULO II
PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL E REDE DE EQUIPOS DE
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Artigo 48º.- Natureza
1. A Xunta de Galicia impulsará e actualizará un Plan Galego de
Inclusión Social que fixará obxectivos e estratexias en relación
co obxecto desta lei e precisará as fórmulas de coordinación
entre os recursos públicos das Administracións competentes,
así como coas entidades de iniciativa social especializadas na
inclusión social de colectivos e persoas.
2. De conformidade co establecido nos artigos 12 e seguintes da
Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia implantarase unha
rede de servizos sociais comunitarios específicos consistente en
equipos técnicos de inclusión sociolaboral de acordo co
establecido neste capítulo.
3. Os equipos técnicos de inclusión sociolaboral estarán
integrados por profesionais do ámbito de intervención social, e
das ciencias sociais, con formación en disciplinas directamente
relacionadas con esas competencias profesionais.
4. Para o logro dos obxectivos do Plan as Administracións
autonómica e local poderán conceder subvencións así como
subscribir, de acordo co artigo 31 da Lei 13/2008, do 3 de
decembro, de servizos sociais de Galicia, convenios de
colaboración con entidades de iniciativa social que dispoñan da
capacidade e dos medios adecuados para a realización de
actividades de inserción social de colectivos con problemáticas
específicas e persoas beneficiarias da Renda de Inclusión
Social de Galicia.
Artigo 49º.- Territorialización
1. No marco da delimitación de áreas sociais e da planificación
estratéxica de servizos sociais recollida do Título IV da Lei
13/2008 de servizos sociais de Galicia, estableceranse
demarcacións territoriais ás que se asignarán equipos de
inclusión sociolaboral, garantindo unha distribución equilibrada.
Ademais, asegurarase a presenza dun equipo de inclusión
sociolaboral en cada cidade de máis de 50.000 habitantes.
2. Para a implantación dos equipos e de conformidade co
establecido no decreto de servizos sociais comunitarios e o seu
financiamento, a Xunta de Galicia establecerá fórmulas de
cooperación coa Administración local para o co-financiamento,
coordinación e asistencia técnica aos equipos técnicos de
inclusión sociolaboral.
Artigo 50º.- Funcións dos equipos
Son funcións dos equipos técnicos de inclusión sociolaboral as
seguintes:
1. Complementar as actuacións contidas no proxecto de
integración social vinculado ao tramo básico e familiar da RISGA
por derivación dos servizos sociais comunitarios básicos,
nomeadamente en actuacións de promoción educativa ou
formativa básica.
2. Colaborar co Servizo Público de Emprego no deseño e
desenvolvemento dos convenios de inclusión sociolaboral
vinculados ao tramo de inserción da Renda de Integración
Social de Galicia, así como deseñar e desenvolver itinerarios de
natureza semellante para persoas non perceptoras que se
atopen en risco de exclusión social.
3. Coordinar cos técnicos do Servizo Público de Emprego de
Galicia o desenvolvemento por estes das accións activas de
emprego e intermediación laboral contempladas nos devanditos
convenios.
4. Coordinar aos diferentes axentes sociais, servizos públicos,
departamentos administrativos e entidades do seu ámbito
territorial que incidan en aspectos relevantes para a
consecución da inclusión social das persoas que teñen
encomendadas.
5. Identificar e asesorar a entidades promotoras de empresas de
inclusión sociolaboral.
6. Elaborar proxectos e promover actividades específicas para a
prevención da exclusión social de grupos vulnerables de
características homoxéneas así como a dinamización social e
comunitaria nas súas zonas de intervención.
7. Recabar informes específicos sobre a situación ou
seguimento dos itinerarios de inserción das persoas levados a
cabo polo Servizo Público de Emprego de Galicia, previa
solicitude do seu traballador ou traballadora social de referencia
ou das unidades administrativas do departamento competente
da Xunta de Galicia.
Artigo 51º.- Fomento de proxectos de capacitación das persoas
participantes no plan de inclusión
1. A Xunta de Galicia, a través da consellería competente en
materia de servizos sociais fomentará mediante unha liña
específica de subvencións, a impartición, por parte de entidades
de iniciativa social especializadas e debidamente rexistradas
como prestadoras de servizos sociais, de proxectos e
actividades de capacitación persoal para a mellora da
sociabilidade e empregabilidade das persoas en situación ou
risco de exclusión social. As actividades financiadas terán por
obxecto tanto a adquisición de habilidades e destrezas como a
preparación para a avaliación das competencias clave esixibles
para o acceso normalizado á formación e cualificación
profesional.
2. As actividades citadas na alínea anteriores estarán
especialmente dirixidas a persoas beneficiarias do tramo de
inserción da Renda de Inclusión de Galicia e poderán constituír
a actividade principal do seu convenio de inclusión sociolaboral.
As actividades serán adaptadas tendo en conta as especiais
circunstancias dos colectivos destinatarios. Esa adaptación
incidirá na distribución temporal da aprendizaxe, na prioridade
das actividades prácticas e simulacións didácticas e nas
metodoloxías empregadas.
3. Co mesmo obxecto a Xunta de Galicia, a través da consellería
competente, fomentará para as ditas persoas a realización de
prácticas laborais, remuneradas ou non remuneradas, en
empresas, mediante o procedemento que regulamentariamente
se determine.
4. As actividades subvencionadas segundo o exposto neste
artigo serán supervisadas polos servizos de inspección do
órgano con competencias en materia de servizos sociais.
TÍTULO IV
MEDIDAS PARA A INCORPORACIÓN LABORAL DAS PERSOAS
BENEFICIARIAS DA RENDA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA
CAPÍTULO PRIMEIRO: COORDINACIÓN ENTRE OS SISTEMAS
DE SERVIZOS SOCIAIS E DE EMPREGO
Artigo 52º.- Aspectos xerais de coordinación
1. A Xunta de Galicia a través do departamento ou
departamentos responsables, promoverá a coordinación
efectiva entre as medidas desenvolvidas polo Sistema Galego
de Servizos Sociais e o Servizo Público de Emprego de Galicia,
así coma o desenvolvemento dos itinerarios de formación e
acompañamento xestionados, de cara a favorecer a
incorporación efectiva das persoas en situación ou risco de
exclusión social aos programas orientados ao acceso ao
emprego normalizado.
2. Para estes efectos os servizos sociais certificarán a situación
social das persoas en relación cos factores de exclusión social
recollidos no artigo 2 desta lei e na normativa laboral de
aplicación, así como a súa eventual condición de persoa
beneficiaria da Renda de Inclusión Social de Galicia.
3. Para a aplicación dos procedementos de selección e
convocatoria de persoas para as diferentes medidas de carácter
formativo ou de promoción do emprego o Servizo Público de
Emprego rexistrará nos seus sistemas de información a
condición referida no apartado anterior cando así se certifique
polo Sistema Galego de Servizos Sociais.
4. O Sistema de Servizos Sociais, consonte o establecido no
artigo 21.1 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de
protección de datos de carácter persoal, poderá comunicar os
datos necesarios das persoas usuarias ao Sistema Público de
Emprego de Galicia para a exclusiva finalidade de promover o
seu acceso a un emprego, de conformidade co establecido
neste título.
CAPÍTULO II
EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL
Artigo 53º.- Concepto de empresa de inserción laboral
1. Terá a consideración de empresa de inserción laboral aquela
sociedade mercantil ou sociedade cooperativa legalmente
constituída e debidamente cualificada pola Xunta de Galicia,
que realice calquera tipo de actividade económica de produción
de bens ou de prestación de servizos e que teña como obxecto
social a integración e a formación sociolaboral das persoas en
situación de exclusión social, actuando como espazo de tránsito
ao emprego ordinario.
2. A Xunta de Galicia, no marco da lexislación básica sobre esta
materia, promoverá as empresas de inserción laboral como
recurso para facilitar a incorporación efectiva ao mercado
laboral ordinario das persoas en situación ou risco de exclusión
social.
Artigo 54º.- Entidades promotoras
1. As Empresas de inserción laboral estarán promovidas e
participadas por entidades sen ánimo de lucro, incluídas as de
dereito público, as asociacións sen fins lucrativos e as
Fundacións, inscritas no rexistro de entidades prestadoras de
servizos sociais da Xunta de Galicia, que teñan por obxecto
social a inserción sociolaboral de persoas desfavorecidas, entre
outras, das persoas en situación de risco ou exclusión social
afectadas polos factores referidos no artigo 2 desta lei.
2. A participación da entidade promotora na empresa de
inserción laboral será, cando menos, do cincuenta e un por
cento do capital social para as sociedades mercantís. No caso
de sociedades cooperativas e sociedades laborais a dita
participación situarase nos límites máximos legais que resulten
de aplicación.
Artigo 55º.- Cualificación e rexistro das empresas de inserción
laboral
As empresas de inserción laboral deberán cualificarse de acordo co
procedemento establecido na normativa de aplicación e rexistrarse
como tales no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción
Laboral de Galicia, que ten por obxecto a cualificación e a inscrición
destas empresas así como dos actos rexistrais que lles afecten.
Artigo 56º.- Acreditación da situación de risco ou exclusión
social para o acceso ás empresas de inserción.
1. A situación e as circunstancias de risco ou exclusión social
que determinan a cualificación dunha persoa como posible
traballador en proceso de inserción nunha empresa de inserción
laboral serán acreditadas polo Sistema Galego de Servizos
Sociais.
2. Regulamentariamente estableceranse os procedementos para
a acreditación expresada na aliña anterior, así como a
coordinación para estes efectos entre os servizos sociais
comunitarios básicos e específicos e o departamento da Xunta
de Galicia competente en materia de servizos sociais e
emprego.
Artigo 57º.- Itinerario de formación-inserción
1. Para a incorporación a unha empresa de inserción laboral
será obrigatoria a definición por escrito dun itinerario de
formación-inserción, elaborado polos Servizos Sociais
Comunitarios e o Servizo Público de Emprego de Galicia, de
acordo coa propia empresa de inserción, e que deberá ser
aceptado pola persoa contratada. Estes itinerarios terán para
todos os efectos a mesma validez que o convenio de inclusión
sociolaboral definido nesta lei.
2. A empresa de inserción laboral proporcionará aos
traballadores en proceso de inserción un traballo remunerado,
así como procesos personalizados e asistidos de formación no
posto de traballo e habituación laboral e social. Ademais
facilitarán servizos de asesoramento e acompañamento para
facilitar a súa posterior incorporación ao mercado laboral
ordinario.
3. No caso de beneficiarios no tramo de inserción da Renda de
Inclusión Social de Galicia, este traballo será compatible coa
permanencia no mesmo, procedéndose, en todo caso, ao
correspondente reaxuste no cálculo de contías.
Artigo 58º.- Fomento das empresas de inserción laboral
As empresas de inserción laboral, en atención ao seu labor social de
apoio á reincorporación ao mercado de traballo das persoas en
situación de risco ou exclusión social, poderán ser beneficiarias de
axudas e subvencións para facilitar a súa constitución e mantemento
da actividade, polos conceptos que regulamentariamente se
establezan.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE APOIO NO ACCESO AO EMPREGO PARA
PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN
Artigo 59º.- Acceso ás accións formativas dirixidas aos
desempregados
As persoas incluídas no tramo de inserción definido no artigo 17 desta
lei terán a consideración de colectivo prioritario no acceso aos
itinerarios personalizados de inserción e medidas de natureza
semellante que se regulen e apliquen polo departamento competente
en materia de emprego da Xunta de Galicia.
Artigo 60º.- Programas específicos de formación para o emprego
1. A Xunta de Galicia, a través da consellería competente en
materia de emprego, poderá establecer programas específicos
de formación para persoas con necesidades formativas
especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou
recualificación profesional, de conformidade co previsto nos
artigos 22.1.b) e 23.2.c) do Real decreto 395/2007 do 23 de
marzo polo que se regula o subsistema de formación profesional
para o emprego.
2. Para estes efectos, as persoas beneficiarias do tramo de
inserción da Renda de Inclusión de Galicia consideraranse
persoas con necesidades formativas especiais ou con
dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional.
3. Poderán ser beneficiarios e beneficiarias das subvencións
públicas destinadas a financiar a execución destes programas
específicos os e as que se determinen na normativa reguladora
dos ditos programas, en función dos obxectivos e contidos da
actividade formativa. En todo caso, na execución destes
programas impulsarase a participación das Administracións
locais e doutras institucións públicas ou entidades sen ánimo de
lucro que teñan entre os seus fins a formación ou inserción
profesional dos colectivos de traballadores aos que se dirixen
estes programas.
4. Todas as entidades que participen na execución destes
programas específicos dirixidos as persoas beneficiarias do
tramo de inserción da Renda de Inclusión de Galicia deberán
estar inscritas ou acreditadas, segundo proceda en cada caso,
no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o
Emprego da Consellería de Traballo e Benestar
Artigo 61º.- Cualificación profesional
Nas convocatorias realizadas pola Xunta de Galicia para o
recoñecemento das competencias adquiridas por experiencia
profesional e formación de carácter non formal valoraranse a
experiencia e a formación recibida polas persoas beneficiarias do
tramo de inserción da Renda de Inclusión Social de Galicia, así como
a experiencia e a formación recibidas nos itinerarios formativos
polas persoas contratadas nas empresas de inserción.
Artigo 62º.- Incentivos á contratación
Para favorecer a súa a incorporación laboral, a Xunta de Galicia
considerará colectivo prioritario ao integrado polas persoas
beneficiarias da Renda de Inclusión Social de Galicia, tanto para a
regulación dos incentivos á contratación por conta allea, como no
tocante aos incentivos ao autoemprego e ao fomento da economía
social.
Artigo 63º. Outras liñas de promoción do emprego
As persoas beneficiarias da Renda de Inclusión Social de Galicia
tamén serán consideradas como colectivo prioritario participar nos
programas de cooperación con outras Administracións públicas e
entidades sen ánimo de lucro para a realización de obras e servizos
en xeral, así como para a súa participación en programas mixtos de
emprego.
CAPÍTULO IV
RECOÑECEMENTO ÁS EMPRESAS INCLUSIVAS
Artigo 64º.- Selo distintivo
1. A Xunta de Galicia promoverá a responsabilidade social das
empresas no ámbito da inclusión laboral de persoas en
situación ou risco de exclusión social e creará para estes
efectos o selo distintivo de empresa inclusiva.
2. Na concesión do dito selo distintivo valorarase de maneira
especial a colaboración efectiva das empresas, alén das obrigas
legalmente establecidas, coas medidas positivas de acceso ao
emprego das persoas beneficiarias da Renda de Inclusión
Social de Galicia e, en xeral, daquelas afectadas polas
situacións descritas no artigo 2 da presente lei e derivadas do
Sistema Galego de Servizos Sociais.
3. De maneira singular valoraranse as liñas de colaboración que
proporcionen oportunidades de inicio dun itinerario laboral,
mediante prácticas laborais ou contratos en fase de aprendizaxe
de acordo coas modalidades legalmente establecidas, así como
diferentes alternativas de formación-emprego nun contorno
laboral normalizado.
Artigo 65º.- Empresas destinatarias
Poderán ser destinatarias do selo distintivo regulado neste capítulo as
entidades empresariais con domicilio social en Galicia ou con
axencia, sucursal, delegación ou equivalente de carácter permanente
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Artigo 66º.- Beneficios
Regulamentariamente establecerase o logotipo de empresa inclusiva
e as condicións para o seu uso e as formas na que a Xunta de Galicia
fará pública a distinción regulada neste capítulo.
Artigo 67º.- Validez do recoñecemento
O recoñecemento de empresa inclusiva terá unha validez temporal,
de acordo co calendario e criterios de avaliación que se determinen
regulamentariamente.
TÍTULO V
PREVENCIÓN DA EXCLUSIÓN SOCIAL NAS ZONAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL ESPECIAL
Artigo 68º.- Zonas de intervención social especial
1. Recoñeceranse como zonas de intervención social especial
aquelas áreas urbanas ou periurbanas nas que se acredite unha
concentración significativa e anómala de situacións de exclusión
social nas que conflúa:
a) Unha delimitación espacial definida.
b) Unha degradación urbanística, manifestada na
presenza de infravivenda e chabolismo.
c) A concorrencia de circunstancias sociais específicas
que impidan ou dificulten a integración social da súa
poboación.
2. Regulamentariamente desenvolveranse os criterios
expresados na aliña anterior.
Artigo 69º.- Declaración
A Xunta de Galicia poderá de oficio ou a instancia dos concellos
afectados declarar un determinado espazo territorial como zona de
intervención social especial. Para a dita declaración será preceptivo,
en calquera caso, o informe do concello correspondente.
Artigo 70º.- Plan Integral de Transformación
1. A instancia do concello ou concellos afectados, a Comisión
Interdepartamental de Servizos Sociais e Inclusión Social
definida no artigo 65 da Lei 13/2008 de servizos sociais de
Galicia poderá aprobar un plan de integral de transformación
para as zonas identificadas.
2. O plan integral de transformación articulará a cooperación
entre os concellos e os diferentes departamentos da Xunta de
Galicia con competencias que incidan directamente nos servizos
públicos e nas condicións de vida das persoas da zona de
intervención especial, así como na remoción dos atrancos que
dificulten a normalización das súas condicións de vida. En
especial participarán os departamentos con competencias en
vivenda, urbanismo, educación, sanidade, traballo e servizos
sociais.
3. Así mesmo, se fose o caso, por concorrer circunstancias que
así o xustifiquen, recadarase a colaboración da subdelegación
do goberno.
4. No Plan integral de transformación establecerase as
actuacións por departamentos, asignándose, así mesmo, ao
concello o desenvolvemento das actividades que correspondan
en función do reparto de competencias establecido polas leis. A
este respecto o concello, de ser necesario, realizará e impulsará
unha proposta de modificación urbanística para posibilitar o
proceso de transformación.
Artigo 71º.- Seguimento
1. O departamento competente en materia de servizos sociais
reforzará o financiamento dos servizos sociais comunitarios dos
concellos nos que sexan declaradas zonas de intervención
social especial, de maneira que, mediante un equipo técnico
cualificado, se asegure un seguimento personalizado das
persoas e familias, así como a execución dos proxectos sociais
e o impulso da coordinación transversal sobre o territorio.
2. Con independencia de que exista a declaración expresa de
zona de intervención social especial, cando se trate de
asentamentos chabolistas, os servizos sociais comunitarios e
os órganos de control do Sistema Galego de Servizos Sociais
garantirán que entre os compromisos por parte dos beneficiarios
da RISGA ou das AIS estará o de participación activa nun
itinerario de cambio residencial no que se concreten os pasos
necesarios para o logro do efectivo realoxo nunha vivenda
normalizada.
TÍTULO VI
COORDINACIÓN E PARTICIPACIÓN
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE CONTROL E SEGUIMENTO
Artigo 72º.- Disposicións comúns
1. Como órganos superiores de control e seguimento da
aplicación da renda de inclusión social de Galicia establécense
o Consello Galego de Benestar Social e a Mesa Galega de
Servizos Sociais regulados, respectivamente, nos artigos 40 e
42 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e na súa
normativa de desenvolvemento.
2. A Administración autonómica facilitará a estes órganos a
documentación necesaria para o control e seguimento das
medidas reguladas na lei de inclusión social de Galicia.
3. O Consello Galego de Benestar Social e A Mesa Galega de
Servizos Sociais elaborarán as súas propias normas de
funcionamento.
Artigo 73º.- Consello Galego de Benestar Social
O Consello Galego de Benestar Social é o órgano superior consultivo
e de participación no sistema galego de servizos sociais e
estará composto por representantes da Xunta de Galicia, das
entidades locais a través da FEGAMP, das organizacións
empresariais intersectoriais, organizacións sindicais e organizacións
profesionais agrarias máis representativas na comunidade Autónoma,
das entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais, das
persoas usuarias dos servizos sociais, das universidades galegas e
dos colexios profesionais representativos das disciplinas directamente
relacionadas cos servizos sociais.
Artigo 74º.- Mesa Galega de Servizos Sociais
A Mesa Galega de Servizos Sociais, é o órgano específico de
participación institucional dos axentes sociais para o deseño das
políticas públicas neste ámbito de actuación e contará con
representantes das organizacións empresariais e das organizacións
sindicais intersectoriais máis representativas no ámbito de Galicia.
CAPÍTULO II
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE SERVIZOS SOCIAIS E
INCLUSIÓN SOCIAL
Artigo 75º.- Obxecto e composición
1. A Comisión Interdepartamental de Servizos Sociais e
Inclusión Social prevista na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de
servizos sociais de Galicia é o órgano de coordinación das
actuacións dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia
que incidan no benestar da cidadanía galega.
2. Estará integrada polas persoas representantes de todas as
consellerías da Xunta de Galicia, designadas polos seus
titulares de entre os altos cargos dos seus departamentos, de
maneira que a súa presidencia corresponderalle ao presidente/a
da Xunta de Galicia e a vicepresidencia á persoa titular da
consellería competente en materia de servizos sociais.
Artigo 76º.- Funcións
1. Ademais das funcións que expresamente lle encomenda o
artigo 65 da lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia, serán
funcións da Comisión Interdepartamental de Servizos Sociais e
Inclusión Social:
a) Emitir informe sobre o Plan galego de inclusión
social.
b)
e por proposta do departamento responsable do
Sistema Galego de Servizos Sociais, dun Plan Integral
de Transformación para áreas territoriais declaradas
Zonas de Intervención Social Especial
Aprobar, a solicitude da corporación local interesada,.
2. No exercicio das súas funcións, a Comisión terá en conta a
perspectiva de xénero.
3. Para a consecución dos seus obxectivos, poderá propoñerlle
á Xunta de Galicia o establecemento de convenios de
cooperación e colaboración con entidades públicas ou privadas.
TÍTULO VII
RÉXIME DE COMPETENCIAS
Artigo 77º. Competencias da Xunta de Galicia
Correspóndelle á Xunta de Galicia o exercicio das seguintes
funcións:
1. A elaboración das normas de desenvolvemento desta lei.
2. O control e a inspección da aplicación das medidas previstas
nesta lei segundo os criterios, medios e procedementos
establecidos no título VIII da Lei 13/2008 de servizos sociais de
Galicia.
3. A avaliación xeral da aplicación da Renda de Inclusión Social
de Galicia, das Axudas de Inclusión Social e demais medidas
reguladas nesta lei.
4. A concesión, a denegación, a modificación, a suspensión, a
extinción, e o pagamento da Renda de Inclusión Social de
Galicia, nas súas distintas modalidades e tramos, e das Axudas
de Inclusión Social.
5. A coordinación efectiva das políticas de fomento do emprego
cos principios e medidas de acción positiva a favor das persoas
en risco de exclusión social contidas nesta lei.
6. A proposta de financiamento dos programas que en
desenvolvemento da presente lei se inclúan no proxecto dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.
7. A implantación e financiamento da rede de servizos sociais
precisos para a eficaz aplicación das medidas de inserción
reguladas nesta lei, en coherencia co establecido na Lei
13/2008 de servizos sociais de Galicia.
8. A proposta de convenios con outras comunidades autónomas
que permitan o mantemento de dereitos adquiridos ou en curso
de adquisición por beneficiarios veciños das respectivas
comunidades autónomas en virtude do principio de
reciprocidade.
9. A aprobación e actualización do Plan galego de inclusión
social.
Artigo 78º.- Competencias dos concellos
Correspóndelle aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia o
exercicio das seguintes funcións:
1. En cooperación coa Xunta de Galicia, implantar e desenvolver
os servizos sociais comunitarios necesarios para a aplicación do
disposto nesta lei, consonte co establecido na Lei 13/2008 de
servizos sociais de Galicia.
2. A través dos servizos sociais comunitarios básicos,
corresponde aos concellos :
a) A detección das persoas en situación de exclusión e
o asesoramento e información sobre os recursos
existentes e os programas e prestacións desenvolvidos
nesta lei.
b) A recepción das solicitudes de valoración social e a
emisión do correspondente informe social e proposta
sobre a idoneidade da prestación das persoas e
unidades de convivencia, previos á solicitude da renda
e das axudas de inclusión social.
c) A documentación en relación cos requisitos sociais
das solicitudes da renda e das Axudas de Inclusión
Social.
d) A certificación acreditativa da situación de risco ou
exclusión social que resulte preceptiva para a
incorporación prioritaria aos programas de fomento do
emprego e empresas de inserción social que se
determine regulamentariamente.
e) A elaboración e seguimento dos proxectos de
integración social e de integración sociofamiliar.
f) A valoración sobre a posibilidade de incorporación ao
tramo de inserción, sen prexuízo da asignación desta
función, se é o caso, aos servizos sociais comunitarios
específicos.
3. Os concellos, ademais, por si mesmos, ou de acordo con
fórmulas de cooperación administrativa establecidas na Lei
13/2008, desenvolverán servizos comunitarios específicos, que
se concretarán, nos equipos técnicos definidos nos artigos 48 e
seguintes desta lei.
Artigo 79.- Da colaboración entre Administracións públicas
A Administración autonómica e local colaborarán nas execución das
medidas impulsadas pola presente lei, no marco da distribución de
competencias establecido neste título, así como no Título VII da lei
13/2008, de servizos sociais de Galicia. Para estes efectos:
a) Facilitarán o intercambio e a cesión de datos, para o
que compartirán o sistema de información que se
estableza de acordo co previsto no artigo 31 desta lei e
do artigo 16.2 da Lei 13/2998 de servizos sociais de
Galicia.
b) Cooperarán para a efectiva realización das revisións
periódicas e seguimento das persoas beneficiarias das
prestacións económicas reguladas nesta lei.
c) Cooperarán no uso eficiente dos recursos públicos e,
en particular, para que as medidas reguladas nesta lei
sexan realmente efectivas na consecución dos
obxectivos de inserción social e laboral
d) Impulsarán a comunicación, o intercambio de
experiencia e a formación conxunta do persoal técnico
das Administracións locais e autonómica nas áreas de
tramitación e seguimento das medidas reguladas nesta
lei.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira.- Financiamento
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma incluirán as partidas
necesarias para o financiamento dos programas previstos nesta lei,
sen prexuízo dos programas que se vinculan ao Servizo Público de
Emprego.
Segunda.- Información
A Xunta de Galicia informará anualmente ao Parlamento de Galicia
sobre o desenvolvemento desta lei no seo da comisión
correspondente.
Terceira.- Referencias normativas
As remisións e referencias normativas á Lei 9/1991, do 2 de outubro,
galega de medidas básicas para a inserción social, entenderanse
feitas, no sucesivo, á nova Lei de inclusión social de Galicia.
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
Primeira.- Determinación das axudas para situacións de
emerxencia social
En tanto non se diten as disposicións necesarias para o
desenvolvemento e a aplicación do artigo 41 desta Lei, para
determinar en cada caso concreto o importe das axudas para
situacións de emerxencia social atenderase á situación económica e
familiar da persoa solicitante, cos seguintes límites:
1. A axudas de tipo a) recollidas no artigo 39 non poderán, en
ningún caso, superar dúas veces e media o importe mensual do
indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM). Só
poderá concederse unha axuda deste tipo cada dous anos.
2. As axudas de tipo b) non poderán, en ningún caso, superar
dez veces o importe mensual do indicador público da renda de
efectos múltiples(IPREM). Só poderá concederse unha axuda
deste tipo cada cinco anos.
3. As axudas de tipo c), e) e d), non poderán, en ningún caso
superar o dobre da contía mensual do indicador público da
renda de efectos múltiples(IPREM). Só poderá concederse unha
axuda deste tipo cada dous anos.
4. As axudas de tipo f) e g) recollidas no artigo 39, non poderán,
en ningún caso superar en dúas veces a contía mensual do
indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM). Só
poderá concederse unha axuda deste tipo unha vez ao ano.
Segunda.- Capacidade económica derivada da disposición de
bens patrimoniais dos que se deduza a existencia de medios
suficientes para a subsistencia
Mentres non teña lugar o desenvolvemento regulamentario ao que se
refire o artigo 11 desta lei, os supostos de disposición de bens
patrimoniais dos que se deduza a existencia de medios suficientes
para a subsistencia, serán os seguintes:
1. Cando a unidade de convivencia dispoña de cantidades
líquidas superiores a catro mensualidades do indicador público
da renda de efectos múltiples (IPREM), equiparándose a estas
cantidades líquidas os títulos e valores.
2. Cando o resto dos bens dos que dispoña a unidade de
convivencia, excluída a vivenda habitual, teñan unha valoración
superior ao importe anual do indicador público da renda de
efectos múltiples. Para eses efectos, utilizaranse os seguintes
criterios de valoración:
a) Para os bens inmobles, o valor catastral.
b) Para os vehículos, os valores fixados pola
administración competente para gravar a transmisión de
vehículos usados.
c)
referente valorativo, a administración actuante realizará
unha valoración estimativa, que se xustificará
debidamente no expediente
Para o resto dos bens e nos supostos de carencia de.
3. Non obstante, sen prexuízo do anteriormente sinalado, cando
se xustifique que o mantemento da titularidade do vehículo ou
doutro ben patrimonial concreto sexa necesaria para o
desenvolvemento das accións acordadas para a inserción social
ou laboral, poderá excepcionarse motivadamente o cómputo do
dito ben.
Terceira.- Aplicación desta lei ás persoas beneficiarias da Renda
de Integración Social de Galicia regulada pola Lei 9/1991, do 2 de
outubro, galega de medidas básicas para a inserción social
1. Aquelas persoas perceptoras da RISGA regulada pola Lei
9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción
social, manterán durante o exercicio orzamentario correspondente ao
ano da entrada en vigor desta lei a percepción da RISGA nos termos
e condicións en que lle fora concedida. As administracións
competentes de acordo co procedemento establecido nesta lei
procederán, durante o exercicio inmediatamente seguinte, á revisión
dos requisitos e condicións que nesta norma se establecen e a
complementar os expedientes coa documentación que proceda,
singularmente, cos proxectos de integración social, o acordo socioeducativo
dos menores, así como, de ser o caso, o diagnóstico de
empregabilidade e o convenio de inclusión socio-laboral. En todo
caso, todos os expedientes deberán estar actualizados e recalculados
nas correspondentes contías para a súa incorporación á primeira
nómina do exercicios seguinte.
2. Sen prexuízo do anterior, aqueles expedientes nos que se
constate unha idoneidade para a súa incorporación ao novo tramo de
inserción consideraranse prioritarios no dito proceso de revisión de
condicións, compromisos e contías.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA
Única.- Expresa e xenérica
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango
contradigan o disposto nesta lei, e especificamente a Lei 9/1991, do 2
de outubro, galega de medidas básicas para a inserción social; a Lei
1/1999, do 5 de febreiro, de modificación da anterior; e a Lei 16/2004,
do 29 de decembro, modificativa das dúas leis anteriores.
DISPOSICIÓNS DERRADEIRA
Primeira.- Desenvolvemento normativo
A Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses, desde a
publicación desta lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu
desenvolvemento e aplicación.
Segunda.- Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, x de x de dous mil
Presidente
Conselleira de Traballo e Benestar

No hay comentarios:

Publicar un comentario